OPERÁCIÓS RENDSZEREK

Fazekas, Gábor

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Új Széchenyi Terv logó.

Copyright 2011., Dr. Fazekas Gábor

Debrecen, 2011.


Tartalom

1. Számítógépes rendszerek: szerkezeti jellemzők
Fő szerkezeti elemek
A processzor regiszterei
A programozó számára látható regiszterek
Vezérlő- és állapotregiszterek
Utasításvégrehajtás
Egy program végrehajtása
Megszakítások
Megszakítás kezelő
A megszakítások osztályai
Megszakítási ciklus
Többszörös megszakítás
Megszakítási sorrend és prioritás
Multiprogramozás
Tárrendszer hierarchia
Gyorsítótár (cache)
I/O kommunikációs technikák
Programozott I/O
Megszakítás-vezérelt I/O
Közvetlen memória-hozzáférés (DMA)
2. Operációs rendszerek: áttekintés
Az operációs rendszer szolgáltatásai
Az operációs rendszerek evolúciója
A kötegelt feldolgozás
Időosztásos rendszerek
Operációs rendszer komponensek
Folyamatkezelés, processzusok, folyamatok
Memóriakezelés
Másodlagos tár kezelés
Virtuális memória
Az operációs rendszer egyéb feladatai
Modern rendszerek jellemzői
A Windows 2000 és a Unix
A Windows 2000
A Unix
3. Processzus leírás és vezérlés
Processzus állapotok
Két állapotú processzus modell
Processzusütemezés és létrehozás
Processzusmegállítás (befejezés)
Öt állapotú processzus modell
Várakozási sor használata
Processzusfelfüggesztés
Két felfüggesztett állapot
A processzusfelfüggesztés okai
Processzus vezérlés
Processzusleírás
A processzustábla
A processzusvezérlő blokk elemei
A processzusvezérlés folyamata
A Unix processzus kezelése
4. Szálak, mikrokernelek
Folyamatok és szálak
Szálak megvalósítása
Mikrokernelek
A Windows 2000 objektumai
Unix-Linux folyamatkezelés, szálak
5. Folyamat szinkronizáció
Konkurencia: versenyhelyzetek
Kölcsönös kizárás: megvalósítás és hardver támogatás
Szemaforok és alkalmazásaik
Termelők-fogyasztók problémája
Az "alvó borbély" probléma
A vacsorázó filozófusok probléma
Monitorok
Folyamatok kommunikációja (IPC)
6. Holtpont és éhezés
A holtpont fogalma
A holtpont megelőzése
A holtpont elkerülése
A holtpont detektálása
A Unix konkurencia kezelése
7. Memóriagazdálkodás
Memóriakezelés
Memória felosztás
Relokáció
Lapozás és szegmentáció
8. Virtuális memória
Virtuális memória alapfogalmak
Lapozás
Szegmentáció
Szegmentáció lapozással az INTEL architektúrában
Virtuális memóriakezelési stratégiák
A Unix és a Windows 2000 virtuális memóriakezelése
9. Egy- és többprocesszoros folyamatütemezés
Egyprocesszoros ütemezés
Ütemezési algoritmusok
Ütemezési stratégiák
A Unix egyprocesszoros folyamatütemezése
Többprocesszoros folyamatütemezés
Valós idejű rendszerek folyamatütemezése
A Linux, a Unix és a Windows 2000 ütemezési tulajdonságai
10. I/O kezelés és lemezütemezés
I/O eszközök
Az I/O megvalósítása
I/O pufferelés
Lemezütemezés
RAID
Lemez gyorsítótár
11. Állomány-(fájl)-kezelés
Áttekintés: a fájl, mint absztrakt periféria
Fájlszervezés és hozzáférés
Könyvtárak (Directory - fájljegyzék megoldások)
Fájlmegosztás
Másodlagostár-kezelés
A Unix és a Windows 2000 fájlkezelése
12. Operációs rendszerek védelmi kérdései
Biztonsági elvárások
Biztonsági veszélyforrások
Rendszereszközök fenyegetései
Védelem
Hozzáférés vezérlése (Access control)
Adatorientált hozzáférésvezérlés
Betolakodók (Hacker)
Jelszóvédelem
Behatolás észlelése
Rosszindulatú programok
Vírusok típusai
Windows 2000 biztonság
13. Ajánlott irodalom

Végszó

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója.

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

1. fejezet - Számítógépes rendszerek: szerkezeti jellemzők

Fő szerkezeti elemek

 • Processzor (CPU)

 • Fő memória: memóriának, illetve operatív tárnak, főtárnak is nevezik

 • I/O egységek (I/O processzorok, I/O adapterek): másodlagos memória eszközök, másodlagos tárak, háttértárak, kommunikációs eszközök, terminálok

 • Rendszerbusz: vezérlés és adatátvitel a processzor(ok), a memória és az I/O egységek között

 • Az operációs rendszer megkísérli a hardver erőforrások kihasználását optimalizálni.

  • A felhasználóknak számos szolgáltatást biztosít

  • Például kezeli a másodlagos memóriát és az I/O eszközöket

A fő szerkezeti elemek egy funkcionális sémája:


Jelölések:
• MAR - Memory Address Register
– a következő írás/olvasás memóriacíme
• MBR - Memory Buffer Register
– memóriába küldendő adatok tárolása
– memóriából olvasott adatok tárolása
• I/OAR - I/O Address Register
– kijelöl egy bizonyos I/O eszközt
• I/OBR - I/O Buffer Register
– a processzor és a I/O eszközök közötti kommunikáció adattárolására
• PC/IR Programszámláló- és Utasításregiszter

A processzor regiszterei

 • Regiszterek: az operatív tárnál gyorsabb és kisebb kapacitású memóriaegységek a CPU-n belül, melyek a feldolgozás alatti ideiglenes adattárolásért felelősek:

  • Felhasználó által látható regiszterek:

   • lehetővé teszik a programozó számára, hogy csökkentse az operatív tárra való hivatkozások számát

  • Vezérlő- és állapotregiszterek:

   • a processzor használja önmaga vezérléshez

   • az operációs rendszer és a programok egyes rutinjai használják a programok futásának vezérléséhez

A programozó számára látható regiszterek

 • Gépi kóddal elérhető, általános használatú: felhasználói- és rendszerprogramok is használhatják

 • Regisztertípusok: adat, cím, állapotkód

 • Adatregiszter: programozó által kiosztható, módosítható

 • Címregiszter: adatok memóriacímeit és utasításokat tartalmaz

  • Index: egy báziscím hozzáadásával kapjuk meg a címet

  • Szegmensmutató: a memória szegmensekre osztása esetén, egy offset és a szegmensmutató együttese határozza meg a címet

  • Veremmutató: a veremmemória legfelső elemét jelöli ki

 • Állapotkód regiszterek: műveletek végrehajtásának eredményeként a processzor ír bele, programok által elérhető, de közvetlenül meg nem változtatható (Pl.: egy aritmetikai eredmény pozitív, negatív, nulla, vagy túlcsordult-e)

Vezérlő- és állapotregiszterek

 • Programszámláló (Program Counter – PC / Instruction Pointer - IP)

  • a következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza

 • Utasításregiszter (Instruction Register - IR)

  • a végrehajtandó utasítást (ennek bináris kódját) tárolja

  • utasítástípusok:

   • Processzor-memória: adattovábbítás a memória és a processzor között

   • Processzor-I/O: „adattovábbítás” a perifériák (I/O adapter) és a processzor között

   • Adatfeldolgozó: aritmetikai, vagy logikai művelet végzése adatokon

   • Vezérlő: az utasításvégrehajtás sorrendjének megváltoztatását okozza

 • Programállapotszó (Program Status Word - PSW)

  • a processzor állapotát írja le

   • állapotkódok

   • megszakítás engedélyezése/letiltása

   • rendszergazdai/felhasználói (kernel/user) mód

Utasításvégrehajtás

 • a programszámláló tartalmazza a következő betöltendő utasítás címét

 • a processzor betölti az utasítást a memóriából

 • a programszámláló értéke minden betöltés után „eggyel nő”

Egy program végrehajtása

Megszakítások

 • A normális utasításvégrehajtási sorrend megszakítása:

  • Egy külső esemény hatására létrejövő folyamatfelfüggesztés olyan módon, hogy a felfüggesztett folyamathoz való visszatérés lehetséges

  • A végrehajtás alatt álló utasítássorozat feldolgozása valamelyik utasítás végrehajtása után „megszakad”, új sorozat „kezdődik”

 • A feldolgozás hatásfokát növeli:

  • Például a processzor más program utasításait hajthatja végre, amíg egy I/O művelet folyamatban van

Programok végrehajtásának folyamata megszakítással és anélkül

Megszakítás kezelő

 • Program, amely meghatározza a megszakítás okát és végrehajtja azokat az eljárásokat, amelyek ebben az esetben szükségesek (a vezérlést megsza-kításkor kapja meg)

 • A megszakítás (interrupt) átadja a vezérlést a megszakítás-feldolgozó rutinnak. Ez általában a megszakítási vektor segítségével történik, amelynek megfelelő elemei tartalmazzák a megszakítási osztályokhoz tartozó feldolgozó rutin első végrehajtandó utasításának címét.

 • A megszakítási rendszernek tárolnia kell a megszakított utasítás címét.

 • A megszakítási jel forrását tekintve egy megszakítás lehet külső (pl. I/O, Timer, Hardver), vagy belső (szoftveres megszakítás)

 • A megszakítás feldolgozó rutin (operációs rendszer része!) közvetlen feladatai:

  • a további megszakítások letiltása, („maszkolás„)

  • a CPU állapotának megőrzése

  • a megszakítás okának, körülményeinek részletesebb elemzése

  • a megszakított programhoz történő visszatérés megszervezése

A megszakítások osztályai

 • Program:

  • aritmetikai túlcsordulás

  • nullával való osztás

  • nem létező művelet végrehajtásának megkísérlése

  • felhasználói memóriaterületen kívülre való hivatkozás (szegmentációs hiba)

  • „rendszerhívás” (szoftver által direkt módon kiváltott megszakítás: INT, SVC, Tr, ...)

 • Rendszeróra (időzítő, időadó, timer)

 • I/O berendezés/adapter által kiváltott

 • Hardverhiba

Megszakítási ciklus

 • egy-egy gépi utasítás végrehajtása után a processzor „megvizsgálja / érzékeli, van-e megszakítás”

 • ha nincs, betölti a program(címszámláló) szerinti soron következő utasítást a memóriából

 • ha egy megszakítás függőben van, felfüggeszti a program végrehajtását, és elindítja a megfelelő megszakításkezelőt.

Ezt személteti a következő ábra:

Többszörös megszakítás

 • Újabb megszakítások letilthatók, amíg egy megszakításkérlem feldolgozás alatt áll, hogy el ne vesszenek (lost interrupt), ilyenkor a processzor figyelmen kívül hagy minden újabb megszakításkérést

Megszakítási sorrend és prioritás

 • A megszakítások letilthatók (maszkolás), amíg a processzor befejez egy feladatot, és függőben maradnak addig, amíg a processzor újból engedélyezi a megszakítást

 • A megszakításkezelő rutin feladatának elvégzése után a processzor további megszakítások fogadására kész

 • A magas prioritású megszakítások várakozásra késztetik az alacsonyabb prioritású megszakításokat

 • Alacsonyabb prioritású megszakításkezelő megszakítható

 • Példa: egy kommunikációs csatornán való bevitelt gyorsan fogadni kell, hogy hely legyen a következő bevitelnek, (az I/O szűkkeresztmetszet!)

Multiprogramozás

Motivációs háttér: a processzorok és az adatátvitel sebessége jelentősen eltér egymástól és ez az eltérés csak növekszik (Moore törvénye) .

Moore törvényének egy megfogalmazása :

„az integrált áramkörökben lévő tranzisztorok száma minden 18. hónapban megduplázódik”.

A háttértárak sebessége azonban messze nem nő ilyen ütemben!

Multiprogramozás kivitelezése:

 • a processzornak egynél több, az opratív memóriába betöltött programot kell végrehajtania

 • a programok végrehajtásának sorrendje függ azok relatív prioritásától illetve attól, hogy várnak-e valamilyen I/O műveletre

 • a megszakításkezelő (ütemező) rutin befejeztével a vezérlés nem feltétlenül kerül vissza ahhoz a programhoz, amelyik futása közben a megszakításkérés történt

Tárrendszer hierarchia

Gyorsítótár (cache)

 • az operációs rendszer számára "láthatatlan"

 • növeli a memóriaelérés sebességét

 • a processzor sebessége nagyságrendekkel gyorsabb a memóriánál

 • a főmemória és a processzor része is lehet (többszintű cache)

 • a processzor először a cache-t ellenőrzi (cache „hit” és „miss”)

 • ha a keresett adat nincs a cache-ben, a szükséges információ a főmemóriából a cache-be kerül

Cache/főmemória szerkezet

I/O kommunikációs technikák

Programozott I/O

 • az I/O modul végzi el a művelet, nem a processzor

 • az I/O állapotregiszter bit értékeinek beállítása is megtörténik

 • megszakítás nem lehetséges!

 • a processzor ellenőrzi a művelet állapotát, amíg az be nem fejeződik

Megszakítás-vezérelt I/O

 • ha egy I/O egység kész adatok cseréjére, a processzornak megszakítást küld

 • a processzor más munkákkal foglalkozhat, így nincs haszontalan várakozás (busy waiting)

 • még így is sok processzoridőt fogyaszt, mert minden olvasás és írás a processzoron keresztül történik

Közvetlen memória-hozzáférés (DMA)

 • A processzor engedélyezi az I/O számára a közvetlen memóriahozzáférést

 • Adategységek (block) forgalma közvetlenül a memóriába (-ból)

 • Megszakítás küldése, amikor a feladat befejeződött (megszakítás blokkonként, nem bájtonként!)

 • A processzor csak az adattranszfer elején és végén van bevonva a folyamatba, így mentesíti a processzor az adatcsere felügyelete alól

 • a processzor az adatátvitel közben foglalkozhat más feladatok elvégzésével

2. fejezet - Operációs rendszerek: áttekintés

 • Operációs rendszer: egy program(rendszer), amely közvetítô szerepet játszik a számítógép felhasználója és a számítógép hardver között.

 • Operációs rendszer célok:

  • Felhasználói programok végrehajtása, a felhasználói feladat-megoldás megkönnyítése.

  • A számítógép rendszer használatának kényelmesebbé tétele.

  • A számítógép hardver kihasználásának hatékonyabbá tétele.

 • Megjegyzés: az operációs rendszer beszerzése és implementálása a felhasználónak "járulékos költséget (overhead)" jelent.

A számítógépes rendszer rétegei

Számítógép rendszerek komponensei (séma)

 1. Hardver – az alapvetô számítási erôforrásokat nyújtja (CPU, operatív memória, I/O berendezések).

 2. Operációs rendszer – koordinálja és vezérli a hardver erôforrások különbözô felhasználók különbözô alkalmazói programjai által történô használatát.

 3. Alkalmazói programok – definiálják azt a módot, ahogyan az egyes rendszer-erôforrásokat a felhasználók számítási problémáinak megoldásához föl kell használni (fordítók, adatbázis kezelôk, videó játékok, ügyviteli programok).

 4. Felhasználók (emberek, gépek, más számítógépek).

Az operációs rendszer szolgáltatásai

 • Program végrehajtás (program betöltés és futtatás)

 • I/O műveletek (fizikai szint: blokkolás, pufferezés)

 • Fájl-rendszer manipuláció (r, w, c, d)

 • Kommunikáció – a folyamatok közötti információ csere (ugyanazon, vagy különböző gépeken): Shared memory – Message passing

 • Hiba detektálás (CPU, memória, I/O készülékek, felhasználói programok, ...)

 • Nem közvetlenül a felhasználó támogatását, hanem a hatékonyabb rendszerműködést segítik:

  • erőforrás kiosztás

  • multiprogramozás, többfelhasználós mûködés

 • Accounting – rendszer és felhasználói statisztikák.

 • Védelem – minden erőforrás csak az operációs rendszer felügyelete mellett érhető el.

Az operációs rendszerek evolúciója

A programok feldolgozásának lépései: fordítás, szerkesztés futtatás

A programok feldolgozásának módjai (soros, kötegelt, időosztásos )

 • Soros feldolgozás

  • nincs operációs rendszer; a felhasználó közvetlenül a hardvert éri el, a programozó egyben operátor is, egyfelhasználós rendszer

  • problémák: drága erőforrások alacsony hatásfokú kihasználása (hosszú beállítási idő, gyenge CPU kihasználtság)

 • Kötegelt feldolgozás (Simple Batch)

  • Monitorok

   • a futó programok vezérlésére használtos szoftver

   • feladatok egymáshoz kapcsolása

   • a program visszaadja a vezérlést a monitornak amikor befejeződik

   • a felügyelőprogram mindig a memóriában van és futásra kész

 • Időosztásos rendszerek (Time Sharing)

  • több felhasználó / program használhatja a CPU-t egymás után, azonos ideig

A kötegelt feldolgozás

 • Rezidens monitor

  • a munkák (job) vezérlésére használatos program, mely állandóan a memóriában van és futásra kész

  • a felhasználó nem operátor, a beállítási idő csökkentésének érdekében a munkákat egymáshoz kapcsolva, egymás után végezzük el

  • minden program végrehajtása végeztével visszaadja a vezérlést a monitornak, mely ezután automatikusan betölti (loader) a következő munkát

 • Job Control Language (JCL)

  • speciális programozási nyelv, mely a monitor számára biztosít utasításokat (Pl.: mely forrásnyelvi adatokon milyen fordítót használjon)

 • Szükséges hardverjellemzők:

  • memóriavédelem: a monitort tartalmazó memóriaszegmens megváltoztatásának letiltása

  • időzítés: jobok meggátolása abban, hogy kisajátítsák a rendszert

  • lefoglalt (privilégizált) utasítások: csak a monitor által használható utasítások

  • megszakítások: rugalmasságot biztosítanak a felhasználói programok vezérléséhez

Egyfeladatos feldolgozás:

 • a processzornak várnia kell egy I/O utasítás befejeződésére mielőtt továbblép, az I/O és a CPU műveletek nem fedhetik át egymást

 • probléma: I/O lassú a processzorhoz képest (pl. kártyaolvasó lassú), CPU nem megfelelően kihasznált

Többfeladatos feldolgozás (multitaszking):

 • Egy időben több program is található a főmemóriában: ha egy programnak I/O műveletre kell várnia, a processzor átvált egy másik program végrehajtására (nem párhuzamos futás!)

 • A CPU idő kiosztása valamilyen stratégia szerint történik

 • bizonyos hardverelemek szükségesek (I/O megszakítás támogatása)

A multiprogramozás által az operációs rendszerekkel szemben támasztott követelmények

 • Az I/O-nak az operációs rendszer részéről történő teljes körű felügyelete. (adatvédelem!)

  • Az I/O-t az operációs rendszer nem egyszerűen támogatja, hanem végrehajtásához elkerülhetetlen.

  • Hardver feltételek: kernel/supervisor mode, privileged operations

 • Memória gazdálkodás

  • a rendszernek fel kell osztania a memóriát a futó jobok között.

  • Hardver feltételek: kernel/supervisor mode, privileged operations, segmentation

 • CPU ütemezés

  • a rendszernek választani kell tudni a futásra kész jobok között.

 • Készülékhozzárendelés

  • Nem “jut” minden jobnak, printer, lemez, stb.

Időosztásos rendszerek

 • A kötegelt rendszerek hátránya: nincs interaktivitás!

 • a CPU váltakozva áll olyan joboknak a rendelkezésére, melyek a memóriában, vagy a lemezen találhatók. (a CPU-t csak olyan job kaphatja meg, amely éppen a memóriában van.)

 • Egy job a lemezről a memóriába, ill. a memóriából a lemezre betölthető/ kimenthető az ütemezési stratégiának (időosztás!) megfelelően. (Process!)

 • A rendszer és a felhasználó között online kommunikációt tételezünk fel; ha az operációs rendszer befejezi egy parancs végrehajtását, a következő „vezérlő utasítás”-t nem a kártyaolvasóról, hanem a felhasználó klaviatúrájáról várja.

 • A processzoridő több felhasználó között van megosztva

 • Több felhasználó együttesen éri el a rendszert terminálok használatával (interaktivitás)

 • Egy – adatokat és utasításkódokat tároló – online fájlrendszer áll a felhasználók rendelkezésére.

Operációs rendszer komponensek

Folyamatkezelés, processzusok, folyamatok

 • Processzus: végrehajtás alatt álló program. A processzusnak bizonyos erőforrásokra (pl. CPU idő, memória, állományok, I/O berendezések) van szüksége, hogy a feladatát megoldhassa.

 • Egy végrehajtható programból, a hozzákapcsolódó adatokból és a végrehajtási környezetből tevődik össze (az összes információ, ami ahhoz szükséges, hogy az operációs rendszer kezelni tudja a processzust)

 • Az operációs rendszer az alábbi tevékenységekért felel a processzusok felügyeletével kapcsolatban:

  • processzus létrehozása és törlése

  • processzus felfüggesztése és újraindítása

  • eszközök biztosítása a processzusok szinkronizációjához és kommunikációjához

Memóriakezelés

 • Az operációs rendszerek szempontjából az operatív memóriát bájtokból (szavakból) álló (absztrakt) tömbnek tekintjük, amelyet a CPU és az I/O vezérlő megosztva (közösen) használ.

 • Processzusok elszigetelése

  • egymástól független processzusok ne legyenek egymásra hatással

 • Automatikus kiosztás és kezelés

  • a memória kiosztása a programozó számára átlátható legyen

 • Moduláris programozás támogatása

 • Védelem és hozzáférésvezérlés

  • a memória felosztása lehetővé teszi, hogy egy program megcímezzen egy másik programhoz tartózó memóriateret (veszélyeztetheti egyes programok integritását)

 • Az operációs rendszer a következőkért felelős a memóriakezelést illetően:

  • nyilvántartja, hogy az operatív memória melyik részét ki (mi) használja

  • eldönti, melyik processzust kell betölteni, ha a memória felszabadul

  • szükség szerint memóriaterületeket foglal le és szabadít fel a szükségleteknek megfelelően

Másodlagos tár kezelés

 • Mivel az operatív tár (elsődleges tár) törlődik (és egyébként sem alkalmas arra, hogy minden programot/adatot tároljon), másodlagos tárra van szükség.

 • A merevlemezes tár a másodlagos tár legelterjedtebb megjelenése

 • Az operációs rendszer a következőkért felelős a másodlagos tár kezelését illetően:

  • Szabadhely kezelés

  • Tárhozzárendelés (allokálás)

  • Lemezelosztás, ütemezés (scheduling)

Fájlrendszer kezelés:

 • az információ (adat) névvel rendelkező objektumokban, a fájlokban tárolódik

 • egy fájl kapcsolódó információ (adatok) együttese, amelyet a létrehozója definiál

 • az operációs rendszer a következőkért felelős a fájlkezelést illetően:

  • fájl, könyvtár létrehozása és törlése

  • fájlokkal és könyvtárakkal történő alap-manipulációhoz nyújtott támogatás

  • fájlok „leképezése” a másodlagos tárba

  • fájlok mentése stabil adathordozóra.

Virtuális memória

 • Logikai szempontok szerinti memóriacímzést biztosít a programok számára

  • nem kell tekintettel lenni arra, hogy mennyi fizikailag elérhető főmemória áll rendelkezésre

 • Egy program úgyis „futhat”, hogy a program és a hozzákapcsolódó adatok egy része a lemezen tárolódik

  • a program mérete akár nagyobb lehet, mint az egész főmemória mérete

 • Lapozó rendszer (paging system)

  • a programok (logikai címtartománya) fix méretű blokkokra vannak osztva (szeletelve!), ezek a lapok (page)

  • a virtuális cím egy lap sorszámból és a lapon belüli eltolásból (offset) áll

  • az egyes lapok bárhol elhelyezhetők a főmemóriában (keret, frame)

   • a lapozó rendszer dinamikus hozzárendelést szolgáltat a virtuális és a fizikai cím között

Az operációs rendszer egyéb feladatai

 • Információvédelem és biztonság

  • hozzáférés vezérlése (access control): a felhasználó rendszerhez való hozzáférésének szabályozása

  • információáramlás vezérlése: a rendszeren belüli adatáramlás vezérlése és az adatok felhasználóhoz történő szállításának végzése

  • igazolása annak, hogy a hozzáférés és az adatáramlás vezérlése az előírásoknak megfelelően működik

 • Ütemezés és erőforráskezelés elvei

  • méltányosság: az összes processzus számára egyenlő és korrekt hozzáférést biztosítani különböző érzékenység: a

  • különböző típusú munkák között különbséget lehet és kell tenni

  • hatásosság: cél a teljesítmény maximalizálása, a válaszidő minimalizálása, és a lehető legtöbb felhasználó kiszolgálása

Modern rendszerek jellemzői

 • Mikrokernel architektúra

  • a kernel csak néhány alapvető szolgáltatást nyújt

   • alapvető ütemezési feladatok

   • processzusok közötti kommunikáció (interprocess communication - IPC)

 • Multithreading

  • a processzusok szálakra osztása, mely szálak szimultán képesek futni

 • Objektum-orientált kivitelezés

  • a kis kernelhez való moduláris kiterjesztések hozzáadásának lehetősége

  • a programozó testre szabhatja az operációs rendszert anélkül, hogy a rendszerintegritást veszélyeztetné

Párhuzamos rendszerek

 • Szimmetrikus multiprocesszálás

  • több processzor, melyek ugyanazon főmemórián és I/O rendszeren osztoznak

  • minden processzor az operációs rendszer azonos változatát (másolatát) futtatja, melyek egymással szükség szerint kommunikálnak

  • több processzus futhat egyszerre teljesítménycsökkenés nélkül

  • I/O és ütemezési problémák léphetnek fel

 • Asszimetrikus multiprocesszálás

  • minden processzor a hozzárendelt specifikus feladatot (task) oldja meg

  • a taskok egymással kommunikálhatnak.

Elosztott rendszerek

 • A számításokat több processzor között osztják meg

  • lazán kapcsolt/csatolt rendszerek – a processzorok saját lokális memóriát és rendszer órát használnak. A kommunikáció nagy kapacitású adatvonalak, vagy telefonvonalak segítségével történik

  • elosztott rendszerek előnyei: erőforrás megosztás, számítási teljesítmény növelés, túlterhelés védelem, növekvő megbízhatóság, kommunikáció

Valós idejű rendszerek (real-time)

 • gyakori megjelenési formája valamilyen dedikált alkalmazás (pl. tudományos kísérlet támogatása, orvosi képfeldolgozás, ipari kontroll, kijelző rendszerek) irányító-felügyelő rendszere

 • a „kiszolgálás” azonnal megkezdődik! Jól definiált, rögzített idejű korlátozások vannak

 • „hard” („merev" valós idejű) rendszerek

  • a másodlagos tár korlátozott, vagy teljesen hiányzik; az adatokat az operatív memóriában (RAM), vagy akár ROM-ban tárolják

  • fogalmi konfliktus az időosztásos rendszerekkel

 • szoft” („puha" valós idejű) rendszerek.

  • korlátozott szolgáltató programok az ipari kontroll, a robotika területén

  • a fejlett operációs rendszer szolgáltatásokat igénylő alkalmazásoknál (Multimédia, VR, AR) igen hasznosak.

A Windows 2000 és a Unix

A Windows 2000

 • a 32 bites mikroprocesszorok teljesítményének kiaknázására fejlesztették ki

 • teljes többfeladatos feldolgozást biztosít egyfelhasználós környezetben

 • kliens/szerver modell megvalósíthatóság

Windows 2000 architektúra:

 • moduláris szerkezet a rugalmasság érdekében

 • sokféle hardverplatformon képes futni

 • más operációs rendszerekre írt alkalmazások bő választékát támogatja

 • módosított mikrokernel architektúra

  • nem teljesen szabályos mikrokernel arcutektúra

  • módosítás: több, mikrokernelen kívüli rendszerfüggvény is kernel módban fut

 • bármelyik modul kivehető, frissíthető, vagy helyettesíthetó a rendszer újraírása nélkül

Réteges szerkezet:

 • Hardver absztrakciós réteg (Hardware abstraction layer - HAL)

  • elkülöníti az operációs rendszert a platformfüggő hardverkülönbségektől

 • Mikrokernel

  • az operációs rendszer legtöbbet használt illetve legalapvetőbb komponenseit tartalmazza

 • Eszközkezelők (device driver)

  • a felhasználói I/O függvényhívásokat fordítja le specifikus I/O hardvereszközök felé irányuló kérelmekké

Adminisztratív modulok:

 • I/O kezelő, objektumkezelő, biztonsági monitor, processzus/szál menedzser, helyi eljáráshívó (local procedure call - LPC) szolgáltatás, virtuális memóriakezelő, gyorsítótár kezelő, grafikai modulok

Felhasználói processzusok típusai:

 • rendszert támogató processzusok (bejelentkezés, session manager)

 • szerver processzusok,

 • környezeti alrendszerek processzusai,

 • felhasználó alkalmazások

A Unix

 • az operációs rendszer lefedi a teljes hardvert

 • az operációs rendszert gyakran csak kernelnek (mag) hívják

 • sok felhasználói szolgáltatás és interfész

  • héj (shell)

  • C fordító

3. fejezet - Processzus leírás és vezérlés

Processzus állapotok

Folyamat (processzus): végrehajtás alatt álló program. Alapvetően két állapotban lehet: futó, nem futó.

Két állapotú processzus modell

Processzusütemezés és létrehozás

 • Ütemező (dispatcher):

  • – program, mely a processzor processzusokkal való ellátását végzi

  • – megszakítás vagy processzusfelfüggesztés esetén a várakozási sorból választ ki végrehajtásra egy másik processzust

  • – megóvja a rendszert attól, hogy egy processzus kisajátítsa a processzoridőt

 • Processzus létrehozása:

  • – Az operációs rendszer létrehozza a processzus kezeléséhez szükséges adatszerkezetet és a főmemóriából címteret foglal le a processzus számára.

  • – Okai:

   • új kötegelt munka (batch job) benyújtása

   • új felhasználó terminálról való bejelentkezése

   • az operációs rendszer által létrehozott processzusok valamilyen szogáltatásnyújtás érdekében (pl. nyomtatásvezérlés)

   • egy már létező processzus is létrehozhat processzust (egymással kapcsolatban álló processzusok kommunikációját meg kell oldani!)

Processzusmegállítás (befejezés)

 • Kötegelt munka kiadja a "Halt/Stop" utasítást

 • Egy felhasználó kijelentkezik

 • Alkalmazásból való kilépés

 • Bizonyos hibafeltételek teljesülése

 • A megállítás/befejezés okai lehetnek:

  • Normális processzusbefejezés

  • Időhatár túllépése

  • Memória nem áll rendelkezésre

  • Memóriahatárok megsértése (nemlétező cím, bounds violation, segmentation fault)

  • Védelmi hiba: például írás csak olvasható fájlba

  • Számolási hiba

  • Időtúllépés

  • I/O hiba

  • Érvénytelen utasítás: adat „végrehajtása”

  • Privilegizált utasításvégrehajtásának megkisérlése: az utasítás csak kernel (operációs rendszer) módban hajtható végre

  • Használhatatlan adatsor

  • Operációs rendszer beavatkozása (preempció)

  • Szülő processzus és így az utód processzus is megszakad (kaszkád termináció)

  • Szülő processzus által történő megszakítás

Öt állapotú processzus modell

 • A két állapotú modell elégtelensége:

  • – néhány nem-futó állapotban levő processzus készen áll a végrehajtásra, míg mások blokkolva vannak (I/O várakozás)

  • – az ütemező nem választhat csak úgy processzust a lista legvégéről

  • – az ütemezőnek végig kellene vizgálnia a listát a legrégebbi nem blokkolt processzus után keresve

  • – nem futó processzusok kettéválasztásának szükségessége:

   • futásra kész (ready) állapot és blokkolt (blocked) állapot

 • A processzusok öt állapota:

  • futó (running)

  • futásra kész (ready)

  • blokkolt, vagy eseményre (I/O) várakozó (blocked)

  • új (new): újonnan létrehozott processzus, mely nincs még a főmemóriában

  • befejezett (terminated): processzus, melyet az operációs rendszer kivon a végrehajtandó processzusok közül

Várakozási sor használata

Processzusfelfüggesztés

 • A processzor sokkal gyorsabb, mint az I/O rendszer, így előfordulhat, hogy az összes processzus I/O-ra vár (a processzor üresjáratban van....)

 • Ezen processzusok memóriából lemezre történő mozgatásával memória szabadítható fel új processzusok számára (swap in, swap out) - SWAPPING

 • A processzus lemezre történő áthelyezésével a processzus blokkolt állapotból felfüggesztett állapotba kerül

 • Felfüggesztett lista (suspended queue): felfüggesztett processzusok listája

Két felfüggesztett állapot

 • Probléma: egy felfüggesztett processzus időközben futásra késszé válhat

 • Két új állapot szükséges:

  • – blokkolt, felfüggesztett

  • – futásra kész, felfüggesztett

A processzusfelfüggesztés okai

 • Swapping:

  • – az operációs rendszernek főmemóriát kell felszabadítani, hogy egy készen álló processzust be tudjon tölteni

 • Egyéb operációs rendszerhez köthető okokból:

  • – például az operációs rendszer felfüggeszthet olyan processzust, amely egy hiba okozásával gyanúsítható

 • Interaktív felhasználói kérelem:

  • – egy felhasználó a program végrehajtásának felfüggesztését kérheti (pl. erőforráshasználati okok miatt)

 • Időzítés:

  • – olyan processzus ideiglenes felfüggesztése, mely periodikusan hajtódik végre (naplózó illetve rendszermonitorozó processzusok)

 • Szülő processzus általi kérelem:

  • – egy szülő processzus felfüggesztheti az utód processzust annak vizsgálata illetve megváltoztatása céljából

Processzus vezérlés

Processzusleírás

 • Az operációs rendszernek információra van szüksége a processzusok és erőforrások pillanantnyi állapotáról

 • Az operációs rendszer az általa felügyelt egységekhez táblázatokat rendel

 • Négy ilyen táblázat (operációs rendszer függő):

A processzustábla

 • Hol található meg a processzus?

 • Jellemzők, melyek szükségesek a processzus kezeléséhez:

  • – processzus azonosító (ID)

  • – processzus állapot

  • – elfoglalt memóriaterület

Processzuskép (Process Image):

 • Felhasználói adat

  • – lokális és globális változók illetve definiált konstansok számára fenntartott adat területek

 • Felhasználói program

  • – a processzus során végrehajtandó program(ok)

 • Rendszer verem (System stack)

  • – rendszerhívások paramétereinek tárolása

 • Processzusvezérlő blokk (Process Control Block - PCB)

  • – az operációs rendszer számára a processzus vezérléséhez szükséges adatok

A processzusvezérlő blokk elemei

 • Processzusazonosítás

  • – processzusazonosító: egyedi numerikus azonosító

   • az elsődleges processzustábla egy indexe is lehet

  • – szülőprocesszus azonosítója

  • – felhasználóazonosító

 • Processzorállapot információ (Processor State Information)

  • – felhasználó által látható regiszterek állapota

  • – vezérlő- és státuszregiszterek állapota: processzorregiszterek, melyek a processzor működését vezérlik

   • programszámláló: a következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza

   • állapotkód: a legutolsó aritmetikus vagy logikai művelet eredményét tartalmazza (előjel, nulla, átvitel, egyenlő, túlcsordulás)

   • státuszinformáció: megszakítás bekapcsolva/kikapcsolva, végrehajtó mód

  • – veremmutatók (Stack Pointer) állapota

   • minden processzushoz társítva van egy vagy több "last-in-first-out" (LIFO) rendszerverem

   • ez a verem a rendszerhívások és eljárások számára paraméterek és címek tárolására szolgál

   • a veremmutató ezen verem tetejére mutat

 • Processzusvezérlő információ (Process Control Information)

  • – ütemezési és állapot információ: ez az információ szükséges az operációs rendszernek, hogy az ütemezési feladatát elvégezze

   • processzusállapot: a végrehajtásra kijelölt processzus készenléti fokát határozza meg (futó, futásra kész, várakozó, leállított).

   • prioritás: egy vagy több mező írja le a processzus ütemezésének prioritását. (alapértelmezett, azonnali, megengedhető legmagasabb)

   • ütemezéssel kapcsolatos információ: a használt ütemezési algoritmustól függ. Például a processzus várakozással telt idejének mértéke, ill. a legutolsó végrehajtás során eltelt idő

   • esemény: milyen eseményre várakozik a processzus, hogy az végrehajtható legyen?

  • –adatrendszerezés

   • egy processzus más processzushoz csatolódhat valamilyen rendszer szerint. Például szülő-gyerek viszonyban lehet más processzus(okk)al. A PCB ilyen szerkezetek, viszonyok kialakítását támogatja, más processzusra mutató pointerek alkalmazásával

  • – processzusok közötti kommunikáció

   • több jelző illetve üzenet is rendelhető két független processzus kommunikációjához

   • ezen információk egy része vagy egésze a processzusvezérlő blokkban tárolható és tartható fenn

  • – processzus privilégiumok

   • a processzusoknak privilégiumok adhatók, amelyek a számukra elérhető memóriát és a végrehajtható utasítások típusait határozzák meg

  • – memóriakezelés

   • ez a rész laptábla mutatókat tartalmazhat, mely a processzushoz rendelt virtuális memóriát írja le

  • – erőforrás felhasználás

   • a processzus által használt erőforrásokat (pl. megnyitott fájlok) jelezheti

   • a processzor illetve más erőforrás felhasználásának történetét is tartalmazhatja

   • ez az információ az ütemezőrendszer számára lehet fontos

A processzusvezérlés folyamata

 • Végrehajtás módjai:

  • – felhasználói mód

   • csökkentett privilégiumokkal járó mód

   • felhasználói programok tipikusan ebben a módban kerülnek végrehajtásra

  • – kernel mód

   • több privilégiummal rendelkező mód

   • teljes felügyelet a processzor (és összes utasítása), a regiszterek és a memória felett

 • Processzuslétrehozás lépései:

  • – egyedi processzusazonosító hozzárendelése

  • – tárfoglalás a processzus számára – processzusvezérlő blokk inicializálása

  • – megfelelő kapcsolatok beállítása

   • ütemezési sorhoz szükséges listához történő kapcsolódás

  • – egyéb adatrendszerek létrehozása

   • könyvelési fájl fenttartása

 • Processzusváltás okai:

  • megszakítás

   • – óramegszakítás

    • a processzus a maximális időszeleten túlfut

   • – I/O megszakítás

   • – laphiba

    • a memóriacím a virtuális memóriában lévő adatra hivatkozik, amit először a főmemóriába kell áthozni, csak ezután futhat tovább a processzus

  • csapda (trap)

   • – hibaesemény

   • – a processzus „Kilépés” állapotba történő mozgatását jelentheti

  • rendszerhívás (INT) – operációs rendszer valamely szolgáltatásának (funkció) hívása

A Unix processzus kezelése

4. fejezet - Szálak, mikrokernelek

Folyamatok és szálak

 • A processzusokkal kapcsolatban két jellemzőt lehet megemlíteni:

  • – erőforráskiosztás: a processzus számára virtuális címtartomány van lefoglalva a processzus kép (process image) tárolásához

  • – ütemezés/végrehajtás: a processzus végrehajtása egy programvégrehajtási útvonalat követ, mely kereszteződhet más processzusok végrehajtásával

 • Ezen jellemzők egymástól függetlenek, az operációs rendszer egymástól függetlenül kezelheti őket:

  • – Processzus

   • erőforráskiosztás alapegysége

   • virtuális címtartomány, főmemória

   • I/O eszközök és fájlok

  • – Szál (vagy könnyűsúlyú processzus, újraindított programkód)

   • processzor kiszolgálás, ütemezés alapegysége

   • ütemezés és kiszolgálás operációs rendszer vezérlése szerint

   • a szálak olyan mechanizmust szolgáltatnak, amely lehetővé teszi a szekvenciális processzusoknak a rendszerhívások blokkolását, s közben a „párhuzamosság elérését”

 • Többszörös szálak (Multithreading)

  • Az operációs rendszer támogathatja egy processzuson belül több vezérlési szál végrehajtását

   • – MS-DOS csak egyszeres szálakat támogat

   • – UNIX támogat párhuzamos felhasználói processzusokat, de egy processzuson belül csak egy szálat

   • – Windows 2000, Solaris, Linux, Mach, és OS/2 támogatja a többszörös szálakat

 • Egy processzuson belül egy vagy több szál lehetséges a következő jellemzőkkel

  • – végrehajtás állapota (futó, készen álló, stb.)

  • – tárolt „szálkörnyezet”

   • program címszámláló, verem tartalma, regiszterkészlet, gyerekszálak, lokális változók számára memória

  • – a processzushoz lefoglalt memóriához és erőforrásokhoz való hozzáférés

   • ugyanazon processzushoz tartozó szálak (task) közösen használják

 • Események, melyek egy processzus összes száljára hatással vannak

  • – egy processzus megszakítása az összes szál megszakításával jár

 • Szálak használatának előnyei:

  • egy szál létrehozásához kevesebb idő kell, mint egy processzus létrehozásához

  • kevesebb idő egy szál megszakítása, mint egy processzusé

  • ugyanazon processzuson belüli szálak közötti átváltás kevesebb idővel jár, mint processzusok között

  • mivel az egy processzuson belüli szálak a memórián és a fájlokon osztoznak, a kernel segítségül hívása nélkül tudnak kommunikálni

 • Műveletek melyek egy szál állapotát megváltoztatják

  • – származtatás: másik, új szálat származtatni

  • – blokkolás, deblokkolás

  • – befejezés: erőforrások felszabadítása (regiszterek, vermek)

Szálak megvalósítása

 • felhasználói-szintű szálak (User Level Thread - ULT)

  • – a szálak kezelését az alkalmazások (futtató rendszer!) végzik

  • – a kernel nem tud a szálak létezéréről

 • kernel-szintű szálak (Kernel Level Thread - KLT)

  • – a kernel tartja fent a processzusok és szálak környezetét

  • – szál alapú ütemezés

  • – Pl: Windows XP, Linux, OS/2

 • vegyes megközelítés

  • – szál létrehozása a felhasználói térben

   • az ütemezés és szinkronizáció nagy része is

  • – egy alkalmazáshoz tartozó több ULT leképzése ugyanannyi vagy kevesebb KLT-re

  • – példa: Solaris

Mikrokernelek

 • Kis operációs rendszermag

 • Csak az alapvető operációs rendszerfüggvényeket, szolgáltatásokat tartalmazza:

  • – alacsony szintű memóriakezelés

   • hozzárendelni minden virtuális lapot (page) egy fizikai kerethez (frame)

  • – processzusok közötti kommunikáció

   • üzenet (message) az alapvető forma (message passing, MPI)

   • processzusok közötti üzenetváltás memória-memória másolást von maga után

  • – I/O és megszakításkezelés

 • Hagyományosan operációs rendszer részeként működő szolgáltatások külső alrendszerekké válnak

  • – eszközmeghajtók

  • – fájlrendszerek

  • – virtuális memória kezelő

  • – ablakkezelő rendszer

  • – biztonsági rendszerek

A mikrokernel előnyei

 • Egységes felületet biztosít a processzusok számára

  • – a processzusoknak nem kell különbséget tenniük kernel-szintű és felhasználószintű szolgáltatások között

 • Kiterjeszthető

  • – új szolgáltatások könnyen hozzáadhatók

 • Rugalmas

  • – új szolgáltatások hozzáadhatók, létező szolgáltatások kivehetők, testreszabható

 • Hordozható

  • – a rendszer új processzorra való átvitele esetén csak a mikrokernelben szükséges változtatni, az egyéb szolgáltatásokon nem

 • Megbízható

  • – moduláris felépítés, egy kis mikrokernel könnyebben és szigorúbban tesztelhető

 • Támogatja az osztott rendszerket

  • – az üzenetek küldése anélkül történhet, hogy információnk lenne a célgépről

 • Objektum orientáltság

A Windows 2000 objektumai

Unix-Linux folyamatkezelés, szálak

 • Állapotok:

  • futó

  • megszakítható

   • – blokkolt állapot

  • nem megszakítható

   • – blokkolt állapot, de nem fogad semmilyen jelet

  • leállított

   • – felfüggesztett processzus, csak egy másik processzus pozitív eredményű eseményére indulhat újra

  • zombi

5. fejezet - Folyamat szinkronizáció

Konkurencia: versenyhelyzetek

 • Versenyhelyzetek és az ezzel kapcsolatos problémák:

  • Globális erőforrások (változók) megosztása processzusok között: – ha két processzus megosztott változót használ, a végeredmény a hozzáférés sorrendjétől függővé válik

  • Erőforráslefoglalás (I/O csatornák lefoglalása) processzusok által: – holtponthoz, éhezéshez vezethet

  • A konkurenciahelyzetből származó programozási hibákat nehéz lokalizálni!

   Tanulság: a megosztott globális változókat védeni kell!

Az operációs rendszer feladatai:

 • Aktív processzusok nyomonkövetése

 • erőforrások lefoglalása és felszabadítása

  • – processzoridő

  • – memória

  • – fájlok

  • – I/O eszközök

 • adatok és erőforrások védelme

 • a processzus eredménye független kell legyen más, konkurens processzusok végrehajtásának sebességétől

 • Megoldás: kölcsönös kizárás szükséges

  • – kritikus szakasz bevezetése (a program azon része, amelyik nem megosztható erőforrást illetve globális változót használ)

   • egyszerre csak egy processzus léphet be a kritikus szakaszába

   • példa: egy adott időben csak egy processzus számára engedélyezett, hogy a nyomtatónak utasításokat küldjön •

 • Kölcsönös kizárás miatt előfordulható problémák:

  • – holtpont (deadlock): processzusok egymásra befejeződésére várnak, hogy a várt erőforrás felszabaduljon

  • – éhezés (starvation): egy processzusnak határozatlan ideig várnia kell egy erőforrás használatára

Kölcsönös kizárás: megvalósítás és hardver támogatás

Kölcsönös kizárás megvalósítása:

 • Dekker algoritmusa: kölcsönös kizárás megvalósítása két processzusra

  • – aktív várakozás (busy waiting) problémájának megoldása:

   • a processzus folyamatosan ellenőrzi, hogy beléphet-e a kritikus szekciójába (aktív)

   • ugyanakkor ezen kívül semmi produktívat nem csinál (várakozás)

Kölcsönös kizárás megvalósítása A Dekker-algoritmus

Kölcsönös kizárás hardver támogatásssal

 • Megszakítás kikapcsolása

  • – a processzus addig fut, míg egy operációs rendszer szolgáltatást meghív, vagy megszakítása történik

  • – a megszakítás kikapcsolásával szavatolni lehet a kölcsönös kizárást

  • – több processzor esetében (multiprocesszing)

   • a megszakítás kikapcsolása nem garantálja a kölcsönös kizárást!

 • Speciális gépi utasítások (szinkronizációs hardver)

  • – a test-and-set (TS) gépi utasítás (bizonyos) architektúrákban egy atomi műveletként képes egy memória szó tartalmát lekérdezni és a szóba egy új értéket beírni (a kettő között megszakítás nem lehetséges)

  • – felhasználása: a közös adat elérésének ténye más processzusok számára érzékelhetővé tehető!

Kölcsönös kizárás: gépi utasítások

 • Előnyök

  • – akármennyi processzusra alkalmazható, egy processzoros és több processzoros esetre is

  • – egyszerű, ezért könnyű az ellenőrzés

  • – több kritikus szakasz használatát is támogatja

 • Hátrányok

  • – az „aktív várakozás” jelentősen fogyasztja a processzoridőt

  • – éhezés (starvation) lehetséges, mikor egy processzus elhagyja a kritikus szakaszt és több, mint egy processzus várakozik

  • – holtpont (deadlock)

   • ha egy kis prioritású processzus a kritikus szakaszban van és egy nagyobb prioritású processzus szeretne belépni a kritikus szakaszba, a nagyobb prioritású processzus megkapja a processzort a kritikus szakaszra való várakozáshoz

Szemaforok és alkalmazásaik

 • a szemaforok (S): speciális, egész típusú (integer) változók, melyeket processzusok végrehajtásának vezérlésére (megállítás/továbbindítás) használhatunk (analógia a vasúti forgalom irányításával!)

  • – (általában) nemnegatív kezdőértéket kaphat

  • – „Wait” művelet csökkenti a szemaforok értékét

   • WAIT(S): S:=S-1; if S<0 then BLOCK(S)

   • BLOCK(S): a hívó processzus "elalszik" az S szemaforon!

  • – „Signal” művelet növeli a szemafor értékét

   • SIGNAL(S): S:=S+1; if S≥0 then WAKEUP(S)

   • WAKEUP(S): "felébreszt" (továbbindít) egyet az S szemaforn alvó processzusok közül

 • egy processzus felfüggesztésre kerül, amíg meg nem kapja a továbbíndítási jelet (signal)

 • a „wait” és „signal” műveletek nem megszakíthatók!

 • a block(S) eljárás felfüggeszti a hívó processzus végrehajtását, és az S szemaforon várakozó processzusok sorához adja

Termelők-fogyasztók problémája

 • egy vagy több termelő adatot generál (termel), melyeket egy pufferbe tesz

 • egy egyszerű fogyasztó ezeket az adatokat egyenként veszi ki a pufferből és dolgozza fel

 • szinkronizációs problémák miatt egyszerre csak egy termelő vagy fogyasztó érheti el a puffert

Az "alvó borbély" probléma

 • A probléma:

  • – 3 szék, 3 borbély, és egy várakozó rész

  • – a tűzjelző beállítása maximum 20 vendéget engedélyez az üzletben

  • – a borbélyüzlet esetenként 50 vendéget tud kiszolgálni

  • – vendég nem léphet be az üzletbe, ha az elérte a max. kapacitását

  • – ha bejutott, a vendég leülhet a kanapéra vagy ha az teli van, akkor áll

  • – mikor egy borbély szabaddá válik, a kanapén legrégebb óta ülő vendég kerül kiszolgálásra és egyúttal ha van álló vendég, a legrégebben álló vendég foglalhat helyet a kanapén

  • – amikor egy vendég hajvágása befejeződött, a díjat bármelyik borbélynak kifizetheti, de mivel csak egy pénztárgép van, egyszerre csak egy vásárló tud fizetni

 • Feladat: a borbélyok és vendégek beprogramozása versenyhelyzetek kialakítása nélkül!

A vacsorázó filozófusok probléma

 • Egy köralakú asztal mellett öt filozófus ül, mindegyik előtt van egy tányér rizs és a szomszédos tányérok között egy-egy evőpálcika.

 • evéshez a filozófus a saját tányérja melletti két evőeszközt használhatja úgy, hogy ezeket egymás után kézbe veszi.

 • ha befejezte az étkezést, visszateszi az eszközöket, és gondolkodni kezd.

 • majd újra megéhezik, stb.

Monitorok

 • a monitorok olyan magas szintű szinkronizációs eszközök, melyek lehetővé teszik egy absztrakt adattípus biztonságos megosztását konkurens processzusok között (a monitor eljárások, változók és adatszerkezetek együttese) …(objektum! Hoare, 1971)

 • főbb jellemzők:

  • – a processzusok hívhatják a monitorban levő eljárásokat, de annak belső adatszerkezetét nem érhetik el

  • – minden időpillanatban csak egy processzus lehet aktív a monitorban

  • – megvalósítása például szemaforokkal lehetséges

  • – a kölcsönös kizárás megvalósítását a fordítóprogram/operációs rendszer végzi, így a hibázás miatti holtpontok elkerülhetők!

  • – a blokkoláshoz és ébresztéshez állapotváltozókat (condition típus) használ két rajtuk elvégezhető művelettel (WAIT, SIGNAL). Ezek az állapotváltozók nem számlálók, mint a szemaforok!

Folyamatok kommunikációja (IPC)

Az IPC olyan mechanizmust jelent, amely lehetővé teszi, hogy processzusok egymással kommunikáljanak, akcióikat összehangolják ill. szinkronizálják.

 • Az IPC kétművelete:

  • – send(message) és

  • – receive(message)

  • – ha a P és Q processzusok kommunikálni szeretnének, akkor szükségük van egy kommunikációs vonalra (communication link)

 • Direkt kommunikáció:

  • – send(P, message): küldj egy üzenetet P-nek (utasítás Q-ban)

  • – receive(Q, message): fogadj egy üzenetet Q-tól (utasítás P-ben)

  • – a kommunikációs vonal ebben az esetben automatikusan épül fel a két processzus között (PID azonosító ismerete szükséges!)

  • – a vonal pontosan két processzus között létezik

 • Indirekt kommunikáció:

  • – send(A, message): küldj egy üzenetet az „A” Mail-boxba (Mail-box: egy közösen használt, megosztott adatszerkezet)(utasítás Q-ban)

  • – receive(A, message): olvass ki egy üzenetet az A Mail-boxból (utasítás P-ben)

  • – a kommunikációs vonal abben az esetben épül fel a két processzus között, ha közösen használhatják az A Mail-boxot (PID ismerete nem szükséges!)

Az „olvasók-írók” probléma

 • Egy adatot, állományt több processzus megosztva, párhuzamosan használ, egyesek csak olvassák, mások csak írják. Hogyan biztosítható az adatok konzisztenciája?

 • Egy stratégia (olvasók prioritása):

  • – párhuzamosan akárhány olvasó olvashatja a fájlt

  • – egyszerre egy író írhat a fájlba

  • – ha egy író éppen fájlba ír, olvasó nem férhet hozzá a fájlhoz

 • Egy másik stratégia (írók prioritása):

  • – olvasó nem férhet hozzá a fájlhoz, amint egy író írási szándékot jelez

 • Mindkettő éhezéshez (starvation) vezethet!

6. fejezet - Holtpont és éhezés

A holtpont fogalma

 • Holtpont fogalma: a rendszererőforrásokért versengő vagy egymással kommunikáló processzusok állandósult blokkoltsága.

 • Nincs általános megoldás!!

 • Két vagy több processzus erőforrásszükségletek miatt állnak egymással konfliktusban.

Példa: két processzus (P, Q), két erőforrás (A, B), mindkét processzus igényt tart mindkét erőforrásra. Az alábbi ábra a hat lehetséges végrehajtási útvonalat mutatja (egyprocesszoros rendszerben egyszerre egy processzus végrehajtása lehetséges!)

A 3. és 4. útvonalnál a holtpont elkerülhetetlen!

Példa: két processzus (P, Q), két erőforrás (A, B), csak az egyik processzus (Q) tart igényt egyszerre mindkét erőforrásra. A P processzus az erőforrásokat egymás után használja.

Újrahasználható erőforrások:

 • egyszerre egy processzus használja de a használat során nem „merül” ki

 • processzusok elnyerik az erőforrást, melyet később felszabadítanak, hogy egy másik processzus használni tudja

 • például: processzorok, I/O csatornák, fő és másodlagos memóriák, fájlok, adatbázisok és szemaforok

 • holtpont következik be, ha mindkét processzus fenntart egy-egy erőforrást és a másikért folyamodik

 • a következő ábrán – a végrehajtási sorrend: p0p1q0q1p2q2...... holtpont!

Fel/el-használható erőforrások

 • processzus által létrehozott és megsemmisített erőforrások

 • például: megszakítások, szignálok, üzenetek és I/O pufferekben lévő információk

 • két processzus (P1, P2) egymástól vár üzenetet, majd annak megkapása után üzenetet küld a másiknak. Így holtpont állhat elő, hiszen a Receive blokkolttá válik (lásd a következő ábrát)

Holtpont kialakulásához vezető (de egyébként szükséges) stratégiák:

 • kölcsönös kizárás: egyszerre csak egy processzus használhat egy erőforrást

 • tartani és várni (Hold-and-wait)

  • – egy processzus lefoglalva tart erőforrásokat, míg más erőforrások megszerzésére vár

 • nincs beavatkozás:

  • – erőforrást nem lehet erőszakosan elvenni egy processzustól, mely éppen használja

 • körkörös várakozás

  • – processzusok zárt lánca keletkezik, ahol minden processzus lefoglalva tart egy erőforrást, melyre a következő processzusnak szüksége van

A holtpont megelőzése

Stratégiák szerinti prevenció:

 • Kölcsönös kizárás: nincs lehetőség megelőzésre

 • Hold and wait:

  • – blokkolni a processzust, amíg az összes számára szükséges erőforrás fel nem szabadul

  • – egy processzushoz rendelt erőforrás sokáig üresjáratban lehet; ezalatt kiosztható más processzus számára

 • Nincs beavatkozás:

  • – ha egy processzus számára nem lehetséges további igényelt erőforrás elnyerése, akkor a korábban lefoglalt erőforrásokat fel kell szabadítania

  • – az operációs rendszer beavatkozhat és felszabadíthat egy erőforrást

 • Körkörös várakozás:

  • – erőforrások lineáris elrendezése

  • – amíg egy erőforrás elfoglalt, addig csak a listán magasabban levő erőforrás elérhető

A holtpont elkerülése

Holtpont elkerülésének két megközelítése:

 • ne indítsunk el egy processzust, ha igényei holtponthoz vezetnek!

 • ne elégítsünk ki erőforráskérelmet, ha az allokáció holtponthoz vezethet!

Processzus indításának megtagadása:

 • n processzus, m erőforrás esetén bevezetésre kerül:

  • erőforrás (Resource) vektor (R1,...,Rm),

  • rendelkezésre álló erőforrások (Available) vektora (V1,...,Vm),

  • allokációs (Allocation) mátrix (A11,....Anm),

  • illetve az összes processzus összes erőforrásra vonatkozó igényeinek (Claim) mátrixa (C11,...,Cnm)

 • így: egy új processzus akkor indíható el, ha Ri≥C(n+1)i+Σn k=1Cki az összes i-re

 • ez nem optimális stratégia, ugyanis a legrosszabbat tételezi fel: az összes processzus egyszerre akarja megszerezni az összes, számára szükséges erőforrást

Erőforrás lefoglalásának megtagadása:

 • úgy is nevezik, hogy bankár algoritmus

 • a rendszer állapota: az erőforrások aktuális kiosztása processzusokhoz

 • biztonságos állapot az, amiből legalább egy végrehajtási sorrend lehetséges, mely nem holtponttal végződik (nem biztonságos állapot az, amire ez nem igaz)

 • nincs visszaszorítás és beavatkozás!

 • bankár algoritmusra vonatkozó korlátok:

  • – a maximum erőforrás-szükségletet előre meg kell állapítani

  • – fix számúerőforrás foglalható csak le

  • – processzus nem léphet ki, amíg erőforrást foglal éppen le

A holtpont detektálása

Holtpont detektálási algoritmus:

 • allokációs mátrix (A), erőforrás vektor, elérhetőségi vektor

 • kérelem mátrix Q bevezetése, ahol qIj jelenti az I processzus által igényelt j típusú erőforrások mennyiségét

 • kezdetben minden processzus jelöletlen

 • Az algoritmus:

  1. jelöljünk meg minden processzust, melynek allokációs mátrixbeli sora csupa 0

  2. legyen W egy vektor, mely megegyezik az elérhetőségi vektorral

  3. keressünk olyan processzust (i), mely jelöletlen, és Qik≤Wk, ahol 1≤k≤m. Ha ilyen nincs, szakítsuk meg az algoritmust!

  4. ha van, jelöljük meg a processzust és állítsuk be az új W-t: Wk=Wk+Aik, ahol 1≤k≤m, majd lépjünk vissza a 3. lépésre

 • holtpont létezik, ha az algoritmus végén jelöletlen processzusok maradnak

Helyreállítási stratégia:

 • az összes holtpontot okozó processzus felfüggesztése (ez a leggyakoribb)

 • az összes holtpontban levő processzus visszaállítása egy előzetesen definiált ellenőrzési pontra és az összes processzus újraindítása

  • – az eredeti holtpont újból bekövetkezhet....

 • a processzusok egymás után való leállítása, amíg a holtpont megszűnik, minden egyes processzus leállítása után a holtpontdetektáló algoritmus újraindítása szükséges

 • az erőforrások egymás után való felszabadítása, amíg a holtpont szituáció meg nem szűnik (detektáló algoritmus újraindítása minden erőforrás felszabadítás után)

 • a processzusok kiválasztása bizonyos megfontolások alapján történik (leghosszabb hátralevő futási idő, legkevesebb lefoglalt erőforrással rendelkező, kisebb prioritású processzusok, stb.) Holtpont észlelése

A Unix konkurencia kezelése

A konkurenciakezeléshez használatos objektumok:

 • Csatornák (Csövek, Pipes)

  • – körkörös puffer, mely két processzus termelő-fogyasztó modellen alapuló kommunikációját teszi lehetővé (first-in-first-out). Kölcsönös kizárás szükséges!

 • Üzenetek (Messages)

 • Osztott memória (Shared memory)

  • – leggyorsabb formája a processzusok közötti kommunikációnak

 • Szemaforok

  • – a szemafor a következő elemekből áll:

   1. a szemafor aktuális értéke,

   2. a legutóbb a szemaforon működő processzus azonosítója,

   3. azon processzusok száma, melyek arra várnak, hogy a szemafor értéke nagyobb legyen, mint jelenlegi értéke,

   4. azon processzusok száma, melyek arra várnak, hogy a szemafor értéke zérus legyen

 • Szignálok

  • – hasonlatosak a hardver megszakításhoz, de prioritás nélküliek

  • – a szingnál az operációs rendszernek "szól", rendszerhívás!

7. fejezet - Memóriagazdálkodás

Memóriakezelés

 • A számítógép kapacitásának jobb kihasználása megköveteli, hogy egyszerre több processzus osztozzon a memórián (shared memory)

 • Egy programot általában bináris formában tárolunk a háttértáron, végrehajtásához be kell tölteni a memóriába, ennek megszervezése a memóriamenedzsment feladata

 • Bemeneti sor (Input queue): a végrehajtásra kijelölt programok együttese

A memóriakezelésnek öt követelményt kell teljesítenie:

 • Relokáció (relocation)

  • – a programozó nem tudja, hogy egy program végrehajtásakor a program a memórián belül hova kerül

  • – a végrehajtás alatt álló programot többször át lehet/kell mozgatni a háttértárba (swap) és vissza, de a kódnak a memóriába való visszamozgatása általában eltérő helyre történik (relocation)

  • – a memóriahivatkozásokat a kódba kell illeszteni az aktuális fizikai memóriacímeknek megfelelően

 • Védelem (protection)

  • – a processzusok engedély nélkül nem használhatnak más processzusokhoz tartozó címtartományokat

  • – az abszolút memóriacímeket lehetetlen ellenőrizni a fordítás során, hiszen a program relokációt szenvedhet, így ezt a végrehajtás alatt kell ellenőrizni

 • Megosztás (sharing)

  • – több processzus számára engedélyezett ugyanazon memóriaszegmens elérése

  • – jobb lehet, ha minden processzus (személy) egy program ugyanazon másolatát használja, mintha mindenkinek saját másolata lenne

 • Logikai szervezés (Logical Organization)

  • – a programokat modulokba érdemes szervezni

  • – a modulok egymástól függetlenül írhatók és fordíthatók

  • – különböző mértékű a modulok védelme (read-only, execute-only)

  • – megosztott modulok

 • Fizikai szervezés (Physical Organization)

  • – a program és a hozzá kapcsolódó adatok számára az elérhető memóra kevés lehet

   • ovarlaying: a teljes programnak csak az a része legyen bent az operatív tárban, amelyre ténylegesen szükség van, ezáltal lehetővé válik, hogy különböző modulok a memória azonos régióihoz legyenek rendelve

Memória felosztás

Fix partícionálás:

 • A memória felosztás fix határokkal rendelkező régiókra

 • Egyenlő méretű partíciók kialakítása

  • – bármelyik olyan processzus melynek mérete kisebb vagy egyenlő a partíció méretével, betölthető egy elérhető partícióba

  • – ha az össze partíció tele van, az operációs rendszer kicserélheti egy partícióban levő másik processzussal

  • – Problémák:

   • egy program nagyobb is lehet, mint a partíció, ekkor a programozónak az overlay technikát kell alkalmaznia

   • a főmemória kihasználása nem jó: minden program, méretétől függetlenül egy egész partíciót elfoglal (belső töredezettség - internal fragmentation)

  • – Megoldás: nem egyenlő méretű partíciók

Elhelyezési algoritmus:

 • Azonos méretű partíciók

  • – azonos méret miatt bárhova mehet

 • Nem azonos méretű partíciók

  • – minden processzushoz a lehető legkisebb alkalmas partíciót választani (belső töredezettség minimalizálása)

  • – minden partícióhoz külön bemeneti sor

  • – az összes partícióhoz csak egy bemeneti sor

Dinamikus particionálás

 • Változtatható számú és nagyságú partíciók használata

 • A processzusok pontosan annyi memóriát foglalnak le, amennyire szükségük van

 • Végeredményben apró lyukak keletkeznek a memóriában (külső töredezettség - external fragmentation)

 • Időnként tömörítés (processzusok egymás mellé tolása) szükséges, hogy az összes szabad memória egy blokkot alkosson. Ez igen sok processzoridőt emészt fel....

 • Az operációs rendszernek kell eldönteni melyik szabad blokkba kerüljön a processzus, ehhez a következő algoritmusokat használhatja:

 • Legjobban illeszkedő (Best-fit)

  • – a kérthez méretben legközelebb eső blokk választása

  • – a legrosszabbul teljesítő algoritmus: nagy külső töredezettség, gyakran kell tömörítést végrehajtani

 • Első illeszkedő (First-fit)

  • – a memória elejéről számítva az első jól illeszkedő blokk választása

  • – sok processzus felgyűlhet a memória elején, amit minden alkalommal végig kell keresni, mikor egy üres blokkot keresünk

 • Következő illeszkedő (Next-fit)

  • – a legutolsó lefoglalt blokktól kezdi a keresést a legjobban illeszkedő blokk után

  • – gyakran foglal le blokkot a memória végéről, ahol a legnagyobb blokk van, így az nagyon hamar kisebb blokkokra darabolódik

  • – tömörítésre van szükség, hogy a memória végén ismét nagy blokkunk legyen

„Buddy” rendszer

 • Problémák a fix és a dinamikus partíciókkal:

  • – fix: erősen korlátozza az aktív processzusok számát, a rendelkezésre álló teret nem használja ki hatékonyan

  • – dinamikus: komplikált fenntartani, nagy a tömörítés költsége (processzoridő)

 • Megoldás: „buddy” rendszer, mint kompromisszum

  • – az összes elérhető memória egy 2U méretű egyszerű blokk

  • – ha a processzus által kért méret 2U-1 < s ≤2U, akkor az egész blokk lefoglalásra kerül, máskülönben

   • ezt a blokkot két egyenlő részre osztjuk (2db 2U-1 méretű blokk)

   • az eljárást addig folytatjuk, amíg a legkisebb olyan blokkot kapjuk, ami nagyobb vagy egyenlő s-sel

Relokáció

 • Egy program memórába való betöltődése során az abszolút memóriacímek meghatározásra kerülnek

 • Egy processzus futás során különböző partíciókra kerülhet (swapping miatt) ami egyben különböző abszolút memóriacímet is jelent

 • A tömörítés szintén okozhatja processzusok más partícióba kerülését, ami szintén az abszolút memóriacímek megváltozását jelenti

 • Ezek miatt fontos a következő memóriacímeket bevezetni:

  • – Logikai cím

   • olyan memóriacím, mely független az aktuális memóriakiosztástól (CPU által generált cím – virtuális cím)

   • a fizikai címre történő átfordítása szükséges

  • – Relatív cím

   • egy ismert ponthoz viszonyított pozíciót meghatározó cím

  • – Fizikai cím (abszolút cím)

   • főmemóriabeli abszolút cím (memóriakezelő egység által generált)

Lapozás és szegmentáció

Lapozás (Paging)

 • A külső fragmentáció problémájának egy megoldását kapjuk, ha a memóriát és a processzusokat kis, egyenlő méretű egységekre osztjuk (processzusdarab: lap – page ; memóriadarab: keret – frame)

 • Az operációs rendszer minden processzushoz egy ún. laptáblát (page table) tart fent

  • – tartalmazza a processzus lapjaihoz tarozó keretek helyzetét (ábra)

  • logikai cím: lap sorszáma + lapon belüli relatív cím

  • fizikai cím: keret memóriabeli kezdőcíme + kereten belüli kezdőcím

Szegmentáció

 • Programozói szemléletet tükröző memóriafelosztási séma

 • A programokat szegmensekre bontjuk, melyeknek nem kell azonos méretűnek lenniük, de egy maximális szegmensméretnél kisebbnek

 • A program tehát szegmensek együttese, a szegmens egy programozói logikai egység:

  • – főprogram, eljárás, függvény, lokális változók, globális változók, közös változók, verem, tömbök

 • A logikai cím két részből áll: szegmens szám + offset

 • Minden processzushoz tartozik egy szegmenstábla:

  • – két dimenziós, felhasználó által definiált címeket egy dimenziós fizikai címekké alakít; a táblában minden bejegyzés tartalmaz egy bázist (a szegmens fizikai kezdőcímét adja meg), mérethatárt (amely a szegmens hosszát mondja meg)

  • – Szegmens táblázat bázis regiszter (STBR): a szegmens tábla memóriabeli helyére (kezdőcím) mutat (pointer).

  • – Szegmens táblázat hossz regiszter (STLR): a szegmens tábla maximális bejegyzéseinek számát adja meg. az s szegmens szám akkor legális, ha s < [STLR]

Szegmentáció lapozással

 • Ötlet: a lapozás a külső fragmentációt, a szegmentálás a belső fragmentációt csökkentheti!

 • INTEL példa:

  • Egy processzus által használható szegmensek maximális száma: 16K (!)

  • Egy szegmens mérete: 4 GB, lapméret: 4K= 4096 bájt

  • A szegmensek egyik fele privát, ezek címét (adatait) az LDT (Local Descriptor Table) tartalmazza

  • A többi (az összes processzusok által) közösen használt szegmens, ezek címét a GDT (Global Descriptor Table) tartalmazza.

  • Mindkét táblában egy-egy bejegyzés 8 byte, az adott szegmens leírója (kezdőcím és hossz).

  • Logikai cím: szelektor + offset, ahol az offset egy 32 bites érték, a szelektor <s, g, p> alakú, ahol s: szegmens szám, g: GDT, vagy LDT, p: protection (védelem) jelzése

  • A processzor 6 szegmens regisztere egy-egy szegmens egyidejű gyors megcímzését teszi lehetővé.

8. fejezet - Virtuális memória

Virtuális memória alapfogalmak

 • Egy processzus logikai címtartománya ténylegesen nagyobb lehet, mint a rendelkezésre álló fizikai címtartomány. (Az overlay segíthet, de nehézkes)

 • Megoldás: korlátozhatnánk a végrehajtható program méretét a fizikai memória méretére, de ez nem jó megoldás: a programok gyakran tartalmaznak olyan (kód)részeket amelyek rendkívüli eseteket kezelnek. Statisztikailag tekintve ezek olyan ritkák, hogy ez a kódrész szinte sohasem hajtódik végre.

 • (Statikus) tömböknek, táblázatoknak, listáknak sokszor olyan sok memóriát allokálnak, amennyire általában nincs szükség. A program bizonyos ágai csak ritkán aktivizálódnak.

 • A virtuális memória koncepciója a felhasználó/programozó memóriaszemléletének teljes szeparálását jelenti a fizikai memóriától.

A lapozás és a szegmentáció előnyei:

 • Több processzus is tartózkodhat egyszerre a főmemóriában

  • – minden processzusnak csak egy része kerül betöltésre

  • – a főmemóriában tartózkodó sok processzus esetén nagyon valószínű, hogy bármely időpillanatban lesz „futásra kész” processzus

 • Egy processzus logikai mérete nagyobb lehet, mint a főmemória fizikai mérete

Memória típusai:

 • Valós memória

  • – főmemória, melyben a processzusok végrehajtásra kerülnek

 • Virtuális memória

  • – a memória a merevlemezen helyezkedik el

  • – hatékony multiprogramozást tesz lehetővé és mentesíti a felhasználót a főmemória méretének korlátai alól, a felhasználó a valós memóriánál nagyobb memóriát érzékel

Probléma:

 • vergődés (thrashing)

  • – a memóriából olyan processzus kerül ki, melyre azután azonnal szükség van

  • – előfordulhat, hogy a processzoridő nagy részét a blokkok „kicserélgetése” foglalja le (felhasználói utasítások végrehajtása helyett)

Megoldás:

 • lokalitás elv:

  • – egy processzuson belül a program és az adathivatkozások klasztereket alkotnak

  • – rövid idő alatt csak kevés számú processzusblokkra lehet szükség

  • – jóslások tehetők arra vonatkozóan, hogy a program mely blokkjaira lesz szükség a jövőben

  • – ezekkel együtt a virtuális memória hatásosan működhet

A virtuális memória használatához szükséges feltételek

 • a hardvertámogatás kell a lapozáshoz és a szegmentációhoz

 • az operációs rendszer rendelkezzen olyan résszel, amely kezeli a lapok és/vagy szegmensek mozgatását a másodlagos és a főmemória között.

Lapozás

 • minden processzusnak saját laptáblája (Page Table) van

 • minden laptáblabejegyzés tartalmazza a főmemóriában található megfelelő lap keretszámát

 • egy bit szükséges annak jelzésére, hogy a lap a főmemóriában van, vagy nem

 • egy másik, ún. „módosító bit” szükséges annak jelzésére, hogy a lap tartalma megváltozott-e a főmemóriába való utolsó betöltődése óta

 • ha nem történt változás, a lap kimentésekor a lemezre való kiírása nem szükséges

Laptáblák:

 • az egész laptábla túl sok főmemóriát foglalhat le

 • laptáblák szintén tárolhatók a virtuális memóriában, így amikor egy processzus fut, laptáblájának csak egy része van a főmemóriában

Címfordítási gyorsítótár (Translation Lookaside Buffer):

 • minden virtuális memóriahivatkozás két fizikai memóriahozzáférést igényel:

  • – behozni a megfelelő laptáblát

  • – behozni az adatot

 • a memóriahozzáférési idő ezen duplázásának kivédésre egy nagy sebességű cache memóriát használunk a laptáblabejegyzésekhez – TLB - Translation Lookaside Buffer

 • ez tartalmazza a legutóbb használt laptábla bejegyzéseket

 • úgy működik, ahogyan egy memória gyorsítótár (cache)

Lapozás (Paging) algoritmusa

 • ha adott egy virtuális cím, a processzor megvizsgálja a TLB-t

 • ha laptábla bejegyzést talál, a keretsorszámot (címet) kinyeri és megalkotja a valós címet

 • ha laptábla bejegyzést nem talál a TLB-ben, a lapsorszámot használja a processzus laptáblájának idexelésére

 • először ellenőrzi, hogy a lap a főmemóriában van-e már

  • – ha nincs, egy laphiba történik

 • a TLB egy újabb lapbejegyzéssel történő frissítése a következő lépés

Lapméret:

 • minél kisebb a lapméret, annál kisebb a belső töredezettség

 • minél kisebb a lapméret, annál több lap szükséges egy processzushoz

 • minél több lap tartozik egy processzushoz, annál nagyobb lesz a laptábla mérete

 • a másodlagos memóriát nagy blokkokból álló adatok mozgatására tervezték, így a nagy lapméret előnyösebb

 • minél kisebb a lapméret, annál több lap található a főmemóriában

 • a végrehajtás előrehaladtával egyre több olyan lap lesz a memóriában, mely a processzus azon részeit tartalmazza, amely részekre történő hivatkozások a legfrissebbek, így a laphibák száma csökken.

 • több lapméret használata rugalmasságot biztosítana TLB hatékony használatához

 • nagy méretű lapok használatosak a programutasításokhoz

 • kis méretű lapok használatosak a szálakhoz

 • a legtöbb operációs rendszer egy lapméretet támogat

Szegmentáció

 • szegmentáció: lehet különböző méretű (dinamikusan változtatható) memória blokkokkal is dolgozni

 • egyszerűsíti a növekvő adatszerkezetek kezelését

 • lehetővé teszi programok változtatását és független újrafordítását

 • alkalmas a processzusok közötti adatmegosztásra és a védelem megoldására

Szegmentációs tábla:

 • minden bejegyzése tartalmazza a megfelelő szegmens főmemóriabeli kezdőcímét, illetve a szegmens hosszát

 • egy bit szükséges annak eldöntésére, hogy a szegmens a főmemóriában van-e már

 • egy másik bit is kell annak meghatározására, hogy a szegmens memóriába való betöltése után megváltozott-e

Szegmentáció lapozással az INTEL architektúrában

 • Szegmentáció és lapozás: a lapozás láthatatlan, a szegmentáció látható a programozó számára

 • a lapozás a külső töredezettséget csökkenti

 • a szegmentáció lehetővé teszi az adatszerkezetek növelését, a moduláris felépítést, illetve támogatja a megosztás (és a védelem) megvalósítását

 • minden szegmens több, azonos méretű lappá van tördelve

Virtuális memóriakezelési stratégiák

 • Behozási stratégia (Fetch Policy)

  • – azt határozza meg, mikor és mennyi lapot kell a memóriába betölteni

  • – Demand paging esetén csak akkor töltünk be egy lapot a főmemóriába, ha hivatkozás történik rá

   • a processzus első indításakor sok laphiba történik

  • – Prepaging a szükségesnél több lapot hoz be

   • hatékonyabb olyan lapokat behozni, melyek a diszken szomszédosak egymással

 • Elhelyezési stratégia (Placement Policy)

  • – meghatározza, hogy a valós memória mely részére tegyen egy adott processzus darabot

  • – szegmentáció esetén:

   • best-fit, next-fit, first-fit, ...

  • – lapozás esetén:

   • megfontolás nélkül ...

Áthelyezési stratégia (Replacement policy)

 • Keretzárolás (Frame locking)

  • – ha a keret zárolva van, tartalmát nem lehet kicserélni

  • – pl: egy operációs rendszer kernele

  • – vezérlőrendszerek

  • – I/O pufferek

  • – minden keretnek megfelel egy „zárolva” bit (lock bit)

 • Lapcserélési algoritmusok

  • – optimális stratégia

   • azt a lapot dobjuk ki, melyre való hivatkozás a jövőben a legkésőbb történne

   • lehetetlen implementálni: nem ismerhetjük a jövő eseményeit...

  • – legrégebben használt (Least Recently Used - LRU)

   • laphiba esetén a legrégebben használt lapot dobjuk ki

   • a lokalitási elvből következik, hogy annak valószínűsége, hogy erre a lapra a közeljövőben szükségünk lesz, a lehető legkisebb

   • minden lapot meg kell címkézni az utolsó rá való hivatkozás idejével

   • ennek hatékony implementálása nem egyszerű feladat!

  • first-in, first-out (FIFO)

   • a processzushoz tartozó kereteket körkörös pufferként kezeljük

   • a lapokat körkörösen (round-robin) dobjuk ki

   • ezt a stratégiát a legegyszerűbb megvalósítani

   • a memóriában legrégebb óta tartózkodó lap kerül kidobásra

   • Probléma: előfordulhat, hogy ezekre a lapokra nagyon hamar szükség lesz újból (v.ö. ciklusmag)

  • – "óra algoritmus" (második esély algoritmus)

   • bevezetünk egy jelző bitet minden laphoz (use bit)

   • amikor a lap betöltődik a memóriába, a use bit 0 értéket kap

   • a lapra való hivatkozás után a use bit 1 értéket kap

   • amikor lapot kell cserélni, az első olyan lap lesz dobva, melynek use bit értéke 0

   • a kicserélésre való keresés során minden 1 értékű use bit értékét 0-ra állítjuk

  • – lap pufferelés (Page buffering)

   • a kidobott lapok a következő listák egyikébe kerülnek felvételre

    • – nem módosított lapok listája

    • – módosított lapok listája

  • – mostanában nem használt (Not Recently Used – NRU)

   • – hivatkozás bit (reference bit - R), módosított bit (modified bit - M)

   • – óramegszakítás: R bit törlése periodikusan

   • – véletlenszerűen veszünk ki egy lapot a legalacsonyabb nemüres osztályból:

    • 0. osztály: nem mostanában hivatkozott, nem módosított

    • 1. osztály: nem mostanában hivatkozott, módosított

    • 2. osztály: mostanában hivatkozott, nem módosított

    • 3. osztály: mostanában hivatkozott, módosított

  • – nem gyakran használt (Not Frequently Used - NFU)

   • – hivatkozás bit (R) és szoftveres számlálók

   • – óramegszakítás: periódikusan hozzáadni az R (0 vagy 1) bitet a számlálóhoz

   • – a számlálók jelzik, hogy egy lap milyen gyakran kerül hivatkozásra

   • – laphiba esetén a legkisebb számlálóval rendelkező lapot választjuk ki cserére

   • – NFU és aging együtt jobb megoldás!

Rezidens készlet (szet) felügyelet

 • Rezidens szet mérete

  • – Fix kiosztású

   • a processzusok fix számú lapot kapnak

   • amikor egy laphiba történik, ezen processzus egyik lapja lesz cserélve

  • – Változtatható kiosztású

   • a processzusokhoz rendlet lapok száma a processzus élete során változik

 • Változtatható kiosztású, globális

  • – a legegyszerűbb megvalósítani, így a legtöbb operációs rendszer adoptálta

  • – az operációs rendszer egy listát tart a szabad keretekről

  • – laphiba esetén szabad keretet adunk a processzus rezidens szetjének

  • – ha nincs szabad keret, egy másik processzustól cserél egyet

 • Változtatható kiosztású, lokális

  • – új processzus esetén a keretek lefoglalása az alkalmazás típusától illetve más kritériumoktól függ

  • – laphiba esetén az okozó processzus rezidens szetjéből választunk lapot

  • – kiosztás újraértékelése időről időre

Tisztítási stratégia

 • A tisztítási stratégia feladata annak eldöntése, mikor szükséges egy módosított lapot a másodlagos tárra menteni

 • Igényelt tisztítás (demand cleaning)

  • – egy lap csak akkor lesz kiírva, amikor kiválasztjuk cserére

 • Előtisztítás (precleaning)

  • – lapok kimentése még mielőtt lapkeretjeikre szükség lenne, a lapok kiírása kötegekben (batch) történik

 • A legjobb közelítés: page buffering

  • – a kicserélt lapokat két listában helyezzük el

   • módosított lapok és nem módosított lapok

  • – a módosított listában lévő lapokat periodikusan kiírjuk és a nem módosított lapok listájába tesszük

  • – a nem módosított lapok listájában levő lapok hivatkozásuk esetén újra visszanyerhetők, vagy véglegesen elvesznek (törlődnek) ha a lapkeretüket egy másik lap kapja meg

Betöltésvezérlés

 • Betöltésvezérlés:

  • meghatározza azon processzusok számát, melyek a főmemóriába kerülnek

  • ha túl kevés processzus, túl sok alkalommal lesz minden processzus blokkolt és túl sok idő fog elmenni cserével (swapping)

  • túl sok processzus vergődéshez vezethet

 • Processzus felfüggesztése:

  • legkisebb prioritású processzust

  • hibázó processzust

   • – ezen processzusnak nincs működő része a főmemóriában, így úgyis blokkolva van

  • utolsó aktivált processzust

  • a legkisebb rezidens szettel rendelkező processzust

   • – ezen processzus újratöltése igényli a jövőben a legkisebb erőfeszítést

  • legnagyobb processzust

   • – a legtöbb szabad keretet igényli

  • legnagyobb hátralevő végrehajtási idővel rendelkező processzust

A Unix és a Windows 2000 virtuális memóriakezelése

A Unix memóriakezelése

 • Unix régebbi verziói: változtatható méretű partícionálás használata

 • Lapozó rendszer felhasználói processzusokhoz

  • – laptábla: egy laptábla egy processzushoz illetve egy bejegyzés a processzus minden táblájához

  • – Disk block descriptor: a virtuális memória lemezen levő másolatát írja le

  • – Keret tábla (page frame data table): a valós memória kereteit írja le

  • – „Swap-use” tábla: minden egyes csereeszközhöz

 • Kernel memory allocator (kernel számára memória lefoglalása)

 • A Unix memóriakezelése az óra stratégia továbbfejlesztett változatát alkalmazza („két-karú” óra stratégia)

 • – reference bit használata

  • értékét 0-ra állítjuk, mikor a lapot először behozzuk

  • értékét 1-re állítjuk, mikor a lapra hivatkozás történik

 • – az elülső kar végigpásztázza a lapokat és a referencia bitet 0-ra állítja

 • – kicsivel később a hátulsó kar szintén végigpásztázza a lapokat és összegyűjti a 0 referencia bittel rendelkezőket

 • Kernel Memory Allocator

  • – a lapozó rendszer itt nem használható, a legtöbb blokk kisebb a tipikus lapméretnél

  • – dinamikus memóriahozzárendelés

A Windows 2000 memóriakezelése

 • W2K virtuális címtér

  • – minden processzusnak egy 32 bites címtere van

   • 2 GB felhasználó processzusoknak

   • 2 GB a rendszernek, melyet az összes processzus megosztva használhat

 • W2K lapozórendszer

  • – egy lap a következő állapotokban lehet:

   • elérhető

   • lefoglalt

   • bizományban

9. fejezet - Egy- és többprocesszoros folyamatütemezés

Egyprocesszoros ütemezés

Az ütemezés célja: válaszidő csökkentése, processzor hatásfokának növelése

Ütemezés típusai:

 • Hosszútávú ütemezés (Long term scheduling – Job Scheduler)

  • – meghatározza, hogy mely processzusok kerülnek készenléti állapotba

  • – a multiprogramozás fokát határozza meg

  • – minél több processzus van, annál kevesebb futási idő jut egy processzusra

 • Középtávú ütemezés (Medium term scheduling)

  • – a csereszolgáltatás (swapping) része, felfüggesztendő processzusok kiválasztása

  • – a multiprogramozás felügyeletéért felelős

 • Rövidtávú ütemezés (Short term scheduling – CPU Scheduler)

  • – a diszpécser (dispacther) adja át a vezérlést a kiválasztott processzusnak

  • – leggyakrabban használt ütemezési típus

  • – hívása egy külső esemény bekövetkezésének hatására történik

   • például: óra megszakítás, I/O megszakítás, rendszer hívások, szignálok

Ütemezési algoritmusok

Rövidtávú ütemezési feltételek:

 • Felhasználó szemszögéből

  • – a válaszidő csökkenjen (a kérelem benyújtása és az első válasz között eltelt idő)

 • Rendszer szemszögéből

  • – a CPU az idő minél nagyobb részében legyen elfoglalt

 • Teljesítménnyel kapcsolatos

  • – átbocsátó képesség (egységnyi idő alatt befejezett processzusok száma) növekedjen, illetve végrehajtási idő (memóriába kerülés ideje + várakozási idő + CPU + I/O idő) csökkenjen

  • átlagos várakozási idő (készenléti sorban eltöltött idő) csökkenjen

Prioritási sorrend szerinti kiszolgálás:

 • az ütemező mindig a nagyobb prioritású processzust választja

 • több készenléti sor használata (minden prioritási szinthez)

 • alacsony prioritásúak éhezést, éhhalált szenvedhetnek!

  • – megoldás: „kora” alapján egy processzus megváltoztathatja a prioritását (aging)

Ütemezési stratégiák

Döntési helyzetek, módok:

 • Nem beavatkozó (nem preemptív)

  • – a processzus maga mond le a CPU-ról (futó állapotból várakozó állapotba kerül

  • –I/O eseményre vár

  • – vagy megáll

 • Beavatkozó (preemptív)

  • – egy futó processzust az operációs rendszer megszakít és készenlétei állapotba helyez, vagy várakozó állapotból készenléti állapotba küld

  • – jobb szolgáltatást tesz lehetővé, hiszen egy processzus sem sajátíthatja ki a CPU-t túl sok ideig

Igénybejelentési sorrend szerinti kiszolgálás- First come first served (FCFS):

 • minden processzus a készenléti sorba kerül

 • mikor az aktuális processzus végrehajtási megszűnik, a készenléti sorban legrégebb óta váró processzus lesz kiválasztva végrehajtásra

 • egy rövid processzus túl sokáig várhat végrehajtása előtt...

 • az átlagos várakozási idő nagyon szórhat! (konvoj hatás)

Körleosztásos - Round Robin:

 • beavatkozás egy óra alapján: minden processzus sorban egy meghatározott ideig (q) használhatja a CPU-t (q = 10-100 millisec.)

 • egyenlő időközönként óramegszakítás generálódik

 • megszakítás esetén az éppen futó processzus a készenléti sorba kerül és a következő processzus kerül futó állapotba

 • n processzus esetén a várakozási idő: (n-1)/q

Rövidebb igény először - Shortest Process Next:

 • nem preemptív ütemezés

 • a legkisebb várható processzorfoglalási idővel rendelkező processzus kerül kiválasztásra

 • hosszabb processzusok háttérbe szorulhatnak, éhezés!

 • ha a megjósolt feldolgozási idő nem helyes, az operációs rendszer megszakíthatja a processzust (preemptív ütemezés)

 • elméletileg minimalizálja az átlagos várakozási időt

Rövidebb megmaradó idő- shortest remaining time next:

 • a rövidebb igény először preemptív változata

 • a feldolgozási idő becslése szükséges

Magasabb válaszarány először:

 • a legnagyobb R=(w+s)/s arányú processzus választása következőnek (w: proceszorra való várakozással töltött idő; s: várható kiszolgálási idő )

Visszacsatolt ütemezés - Feedback Scheduling

 • a hosszabban futó processzusok „büntetése”

A Unix egyprocesszoros folyamatütemezése

 • Az ütemezés kernel illetve felhasználói módban eltér:

  • – felhasználói módban: preemptív prioritásos ütemezés, időben változó prioritások; egyenlő prioritású processzusok esetén körleosztásos ütemezés

  • – kernel módban: nem preemptív ütemezés, rögzített prioritású processzusok

 • A prioritások minden századik óraciklusban újraszámolásra kerülnek

 • A prioritást meghatározó tényezők (felhasználói mód):

  • – kedvezési szám (nice number): a felhasználó által meghatározott szám

  • – CPU használatra vonatkozó szám: öregítés (aging) illetve egyenletes CPU használat biztosítása

 • Korrekciós faktorok használata:

  • – rendszer terheltségének figyelembevétele

  • – sok processzus: lassú öregítés (illetve fordítva)

  • – várakozó processzusok számával fordítottan arányos érték

Többprocesszoros folyamatütemezés

 • Lazán csatolt többprocesszoros rendszer

  • – minden processzornak saját memóriája és I/O csatornái vannak

  • – speciális funkcióval rendelkező processzorok (pl.: I/O processzorok)

  • – egy fő (master) processzor által vezérelt

 • Szorosan csatolt többprocesszoros rendszer

  • – a processzorok osztoznak a főmemórián

  • – operációs rendszer által vezérelt

Független párhuzamosság:

 • külön alkalmazás vagy job

 • nincs szinkronizáció

 • több, mint egy processzor használható

  • – az átlagos válaszidő így kisebb lesz

Durva-szemcsés párhuzamosság:

 • processzusok közötti gyenge szinkronizáció

 • egyprocesszoros multiprogramozott rendszereknél használatos

  • – kis változtatással multiprocesszoros rendszerek is támogatják

Közép-szemcsés párhuzamosság:

 • párhuzamos feldolgozás vagy multitaszking egy alkalmazáson belül

 • egy alkalmazás szálak összességéből áll, melyek általában gyakran kölcsönhatnak, kommunikálnak egymással

Finom-szemcsés párhuzamosság:

 • különösen nagy fokú párhuzamosságot igénylő alkalmazásoknál

 • speciális terület...

A processzusok processzorokhoz való rendelése

 • processzorok, mint közös erőforrások; a processzusok processzorokhoz való rendelése igény szerint történik

 • a processzusok véglegesen egy processzorhoz vannak jelölve

  • – dedikált rövid-idejű sor minden processzornak

  • – kevesebb „overhead”

  • – egyik processzor üresen járhat, míg a másik processzor elmaradásban van

 • globális sor: ütemezés minden elérhető processzor bevonásával

 • mester/szolga (Master/slave) architektúra

  • – a kulcsfontosságú kernelfüggvények mindig egy kiegészítő speciális processzoron futnak

  • – a mester felelős az ütemezésért

  • - a szolga szolgáltatáskérelmet küld a mesternek

  • – hátrányok: a mester hibája megbéníthatja a rendszert

 • egyenrangú architektúra

  • – operációs rendszer bármelyik processzoron futhat

  • – minden processzor önütemezést végez

  • – operációs rendszer bonyolultabbá válik:

   • meg kell bizonyosodni, hogy több processzor nem választja ki ugyanazt a processzust

Processzus ütemezés

 • egyszerű sor minden processzusnak

 • többszörös sor használata a prioritásokhoz

 • miden sor a közös processzorokhoz rendelve

 • speciális ütemezési elvek kevésbé fontosak több processzor esetén

Szálak ütemezése

 • egy alkalmazás olyan szálak gyűjteménye lehet, melyek együttműködve illetve konkurens módon hajtódnak végre ugyanazon a címtéren

 • külön processzoron futó szálak jelentősen növelik a teljesítményt

 • terhelés-megosztás (Load sharing)

  • – a processzusokat nem rendeljük külön-külön a processzorokhoz, globális sor alkalmazása

 • csoportos ütemezés

  • – összefüggő szálak futásának ütemezése úgy, hogy az egymással párhuzamosan dolgozó processzorokon egyidőben fussanak

 • ajánlott processzorhozzárendelés

  • – a szálak hozzárendelése egyedi processzorokhoz

 • dinamikus ütemezés

  • – a szálak számának változtatása a végrehajtás folyamata közben

Terhelés-megosztás

 • a terhelés egyformán van elosztva a processzorok között

 • nincs szükség központi ütemezőre

 • globális sor használata

Hátrányai:

 • a központi sorhoz kölcsönös kizárás kell

  • – torlódás léphet fel, ha több, mint egy processzor néz munka után egy időben

 • felfüggesztett szálak futtatásának folytatása kis valószínűséggel történik ugyanazon a processzoron

  • – gyorsítótár használata kevésbé hatékony

 • ha az összes szál a globális sorban van, egy program összes szálja nem szerezhet hozzáférést a processzorhoz egy időben

Csoportos ütemezés

 • egy egyszerű processzus szálainak szimultán ütemezése

 • hasznos az összes olyan alkalmazásnál, ahol a teljesítmény drasztikusan csökken, ha az alkalmazás valamelyik része nem fut

 • a szálakat gyakran kell egymáshoz szinkronizálni

Dinamikus ütemezés

 • a szálak számának dinamikus változtatása rendszereszközök segítségével

 • az operációs rendszer szervezi a processzusok betöltését

  • – üresen járó processzorok hozzárendelése processzusokhoz

  • – újonnan érkező processzusok kiosztása olyan processzorhoz, mely olyan job-ok által van használva, amelyek aktuálisan több processzort is használnak

  • – a kérés fenntartása, míg egy processzor elérhető nem lesz

  • – processzorok jobokhoz való rendelése FCFS alapon

Valós idejű rendszerek folyamatütemezése

Valós idejű rendszerek:

 • a rendszer pontosságát, jóságát nem csak a számítások eredménye határozza meg, hanem az ehhez szükséges idő is

 • processzusok megpróbálnak külvilági eseményekre hatást gyakorolni illetve külső folyamatokat vezérelni

 • a processzusoknak az események „történésével” lépést kell tartaniuk (real-time)

 • Például:

  • – Kísérletek vezérléséhez

  • – Folyamatirányító rendszerek

  • – Robotika – Légiforgalom irányítás

  • – Telekommunikáció

  • – Hadászati vezérlőrendszerek

Valós idejű operációs rendszerek jellemzői:

 • Determinisztikus

  • – műveletek végzése előre meghatározott időközönként

  • – mértékét az is meghatározza, hogy mennyi időt késleltet az operációs rendszer, míg egy megszakítást elfogad

 • Befolyásolhatóság

  • – mennyi idő szükséges az operációs rendszernek, hogy egy megszakítást kiszolgáljon:

   • megszakítás végrehajtásának megkezdéséhez szükséges idő

   • megszakítás feldolgozásához/végrehajtásához szükséges idő

 • Felhasználói vezérlés

  • – a felhasználó állapítja meg a prioritásokat

  • – lapozás meghatározása

  • – milyen processzusoknak kell folyamatosan a főmemóriában lenni

  • – a használható lemez algoritmus megállapítása

  • – processzusok jogainak beállítása

 • Megbízhatóság

  • – a teljesítmény csökkenésének katasztrofális következményei is lehetnek

  • – feladat a problémák javításának megpróbálása illetve negatív hatásának minimalizálása

  • – magas prioritású feladatok előnyben

 • Valós idejű operációs rendszerek további jellemzői:

  • gyors context switch

  • kis méret

  • külső megszakításokra való gyors reagálás képessége

  • multitaszking, olyan processzusok közötti kommunikációs eszközökkel, mint például szemaforok és szignálok

  • fájlok, melyek nagy adatgyűjtési sebességet érhetnek el: – speciális soros hozzáférésű állományok használata

  • prioritás alapú beavatkozó ütemezés

  • azon időszakok minimalizálása, amikor új megszakítás nem lehetséges

  • feladatok határozott idejű késleltetése

  • speciális riasztások és időtúllépések

Valós idejű ütemezés: algoritmus osztályok

 • Statikus, táblázat-vezérelt megközelítés

  • – előzetes végrehajthatósági tervet készít, az ütemezés ennek alapján történik

 • Statikus, prioritás-vezérelt preemptív megoldás

  • – a szituáció elemzése statikus, de az eredmények alapján az ütemezést hagyományos, prioritás alapú ütemező végzi

 • Dinamikus, terv-alapú megközelítés

  • – új taszk indítása esetén az indítást csak akkor engedi, ha az újratervezett ütemezési terv alapján az időzítési elvárások tarthatók

 • Dinamikus, „best effort” megközelítés

  • – nem végzünk megvalósíthatósági elemzést, a rendszer mindent megtesz, hogy a határidőket tartsa

A Linux, a Unix és a Windows 2000 ütemezési tulajdonságai

Linux ütemezés

 • ütemezési osztályok

  • – SCHED_FIFO: first in – first – out típusú valós idejű szálak

  • – SCHED_RR: Körkörös típusú valós idejű szálak

  • – SCHED_OTHER: Más, nem valós idejű szálak

 • minden osztályban több prioritás használata

Unix ütemezés

 • leginkább előnyben a valós idejű processzusok

 • következő a kernel-módú processzusok

 • legkevésbé előnyben a felhasználó-módú processzusok

Windows 2000 ütemezés

 • a prioritások szerinti két osztály

  • – valós-idejű: minden szálnak fix, meg nem változtatható prioritása van

  • – változtatható: a szálak prioritása élettartamuk alatt változtatható

 • minden osztályon belül 16 prioritási szint van

 • ütemezés: prioritás vezérelt preemptív ütemezés

10. fejezet - I/O kezelés és lemezütemezés

I/O eszközök

 • Felhasználó által olvasható

  • – a felhasználóval történő kommunikációra használják

  • – nyomatók

  • – kijelző terminálok

   • kijelző, billentyűzet, egér

 • Gép által olvasható

  • – elektronikus eszközzel történő kommunikációhoz

  • – lemez-(disk) és szalag- (tape) meghajtók

  • – érzékelők

  • – kontrollerek

 • Kommunikáció

  • – távoli eszközökkel történő kommunikáció eszközei

  • – digitális vonalvezetők

  • – modemek

I/O eszközök közötti különbségek

 • Adatátviteli sebesség (Data rate)

  • – több nagyságrend is lehet az adattovábbítási sebességek közötti különbség

 • Felhasználási terület (Application)

  • – lemezen való fájltárolás esetén fájlkezelő szoftverre van szükség

  • – virtuális memória lemezen való kialakításához speciális hardver és szoftver szükséges

  • – rendszeradminisztrátor által használt terminálnak nagyobb prioritása lehet

 • Vezérlés összetettsége

 • Adatátvitel egysége (Unit of transfer)

  • – átvitel bájtok folyamaként (pl. terminál I/O), vagy

  • – nagyobb blokkokban (lemez I/O)

 • Adatábrázolás

  • – kódolási elképzelés

 • Hibalehetőségek (Error conditions)

  • – az eszközök különbözőképpen reagálnak a hibákra

Az I/O megvalósítása

 • Programozott I/O

  • – a processzor I/O utasítást ad ki egy processzus nevében

  • – a művelet befejeződéséig a processzus várakozó státuszba kerül, majd végrehajtása folyatódik (wait loop)

 • Megszakításvezérelt I/O

  • – a processzor I/O utasítást ad ki egy processzus számára

  • – a processzor folytatja a rá következő utasítások végrehajtását (ha az I/O nem szükséges a folytatáshoz, ha igen, akkor egy másik processzus kerül végrehajtásra)

  • – az I/O egység az I/O művelet befejezésekor egy megszakítást küld a processzornak

 • Közvetlen memóriahozzáférés (DMA)

  • – a DMA egység vezérli az I/O eszköz és főmemória közötti adattranszfert

  • – a processzor a DMA egységnek küld egy adatblokkra vonatkozó adatmozgatási kérelmet, mely csak az egész blokk transzferje után küld megszakítást a processzornak

Az I/O szolgáltatás fejlődése

 • A processzor közvetlenül vezérli a perifériákat

 • Kontroller vagy I/O egység hozzáadása

  • – a processzor megszakítás nélküli programozott I/O–ot használ

  • – a processzornak nem szükséges kezelnie a külső eszközök részleteit

 • Kontroller vagy I/O egység megszakítással

  • – a processzor nem tölti várakozással az időt amíg egy I/O művelet befejeződik

 • Közvetlen memóriahozzáférés (Direct Memory Access – DMA)

  • – adatblokkok mozgatása a memóriába a processzor bevonása nélkül

  • – a processzor csak a művelet elején és végén van bevonva

 • I/O egység, mint különálló processzor

 • I/O processzor

  • – I/O egységnek saját helyi memóriája van

Közvetlen memóriahozzáférés (DMA)

 • A rendszerbuszon való adatmozgatáshoz ún. cikluslopást (Cycle stealing) hajt végre a DMA egység, ilyenkor a processzor működése ideiglenesen felfüggesztődik, a CPU szünetet tart egy buszciklus erejéig

 • A cikluslopás miatt a CPU működése lassabb

 • A szükséges buszciklusok csökkentését lehet elérni a DMA és I/O modulok egyesítésével (így köztük nincs rendszerbusz)

 • Továbblépés: I/O busz használata az I/O modulok és DMA modul között (vö. DMA blokkdiagram ábra)

 • A rendszer irányítását átveszi a CPU-tól, hogy adatot mozgasson a memóriába illetve memóriából a rendszerbuszon keresztül

I/O kivitelezés

 • Hatékonyság

  • – a legtöbb I/O eszköz a főmemóriához és CPU-hoz képest nagyon lassú

  • – multiprogramozás használatával lehetővé válik, hogy processzusok I/O-ra várakozzanak, miközben más processzusok végrehajtás alatt állnak

  • – ma már léteznek olyan gyors perifériák, amelyek kiszolgálása jelentős teljesítmény-optimalizálást igényel

  • – a csereszolgáltatás (swapping) lehetővá teszi, hogy további, készen álló, várakozó processzusok a processzornak munkát adjanak

 • Általánosság

  • – az I/O eszközök sokszínűségének ellenére egységes periféria-kezelési megoldás szükséges

  • – az eszközök I/O működésének részleteit alacsony szintű rutinokkal kell eltakarni, hogy a processzusok számára már csak általános műveletek maradjanak: olvasás, írás, megnyitás, bezárás, felfüggesztés, feloldás, stb..

  • – ezt az operációs rendszer szintjén kell megtenni

I/O pufferelés

 • A pufferelés okai

  • – a processzusoknak meg kell várniuk az I/O befejeződését ahhoz, hogy folytatódjanak

  • – bizonyos lapoknak a főmemóriában kell maradni az I/O alatt

 • Blokkos eszközök

  • – az információ adott méretű blokkban van tárolva

  • – az egyes blokkok írhatók, olvashatók, az összes többi blokktól függetlenül

  • – egy blokk egyszerre kerül átvitelre

  • – lemezeknél és szalagoknál használatos

 • Karakteres eszközök

  • – információ átvitele, mint bájtok folyama, nincs blokkszerkezet

  • – terminálokhoz, printerekhez, kommunikációs portokhoz, egérhez, és a másodlagos tárakon kivüli eszközökhöz használatos I/O pufferelés

Egyszeres pufferelés

 • az operációs rendszer a főmemóriában egy puffert rendel az I/O kéréshez

 • blokkos eszközök esetében:

  • – lépései:

   • – a bevitel egy pufferba történik

   • – az adatblokk a pufferból akkor kerül a „felhasználóhoz”, amikor szükség van rá

   • – ezután egy másik/következő blokk pufferba mozgatása következik (read ahead)

  • – a felhasználói processzus feldolgoz egy blokk adatot, míg a következő blokk beolvasásra kerül

  • – a swapping megoldható, mert az input adat az operációs rendszer saját területére (pufferébe) kerül, nem pedig a felhasználói program pufferébe

  • – az operációs rendszer nyilvántartja a rendszer pufferek felhasználói folyamatokhoz történő hozzárendelését

 • karakteres eszközök esetében:

  • – egyszerre egy sor használata

  • – felhasználói adatbevitel: egyszerre egy sor, kocsi-vissza (carriage return ~ CR) jellel a sor végén

  • – a terminálra való kivitel: egyszerre egy sor

Dupla és körkörös pufferelés

 • dupla pufferelés:

  • két puffert használunk, az egyiket az operációs rendszer, a másikat a felhasználói processzus

  • a processzus adatot írhat illetve olvashat az egyikbe(ből), míg az operációs rendszer üríti és tölti a másikat

 • körkörös pufferelés:

  • n darab puffer hozzárendelése egy processzushoz

  • minden egyes puffer egy körkörös puffer egyik egysége

  • a leggyorsabb,

  • akkor használatos, amikor az I/O műveleteknek a processzussal lépést kell tartani

Lemezütemezés

Lemez teljesítményét jellemző paraméterek:

 • íráshoz és olvasáshoz az író-olvasó fejnek a kívánt cilinderre, sávra és a kívánt szektor elejére kell helyeződni (pozícionálás)

 • keresési idő (seek time)

  • – az író/olvasó fej kívánt cilinder- sávpozícióba mozgatásának ideje

 • forgási késleltetés (rotational latency) ideje

  • – várakozás, amíg a kérdéses szektor az író/olvasó fej elé fordul

 • hozzáférési idő

  • – a keresési idő és forgási késleltetés összege, a fej írásra/olvasásra kész

 • az adatátvitel megkezdődik, amikor a szektor a fej alá kerül

Ütemezési elvek

 • a keresési idő függvényében változik a teljesítmény

 • egy lemez esetében általában sok I/O kérelem történik, ha a kérelmeket véletlen sorrendben szolgáljuk ki, a legrosszabb teljesítményt érjük el

 • First-in, first-out (FIFO) – kiszolgálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében – korrekt ütemezés, kevés számú folyamatnál hatékony is lehet – sok processzus esetén a véletlen ütemezés teljesítményéhez közelít

 • Prioritásos – a cél nem a lemezhasználat optimalizálása, a processzusok prioritásától függ.... – a rövidebb, kötegelt jobok prioritása nagyobb, mindig a nagyobb prioritású kérést szolgálja ki először

 • Last-in, first-out – mindig a legfrissebb kérést szolgálja ki először – éhezés lehetősége: egy job soha nem térhet vissza a sor elejére

 • Legkisebb elérési idő először (Shortest Seek Time First - SSTF) – mindig a legrövidebb kiszolgálási időt igénylő (amihez a legkevesebb fejmozgás fejmozgás szükséges) kérést szolgálja ki, sajnos nem optimális

 • Pásztázás (SCAN) – cél a hatékonyság növelése éhezés elkerülése mellett – a fej egy irányba mozog csak, kielégítve az összes esedékes kérelmet, amíg eléri az utolsó track-et abba az irányban – ezután megfordul és ellentétes irányba is pásztázik – a lemez középső részeit favorizálja, ill. nagy mennyiségű kérés „leragaszthatja”

 • Egyirányú pásztázás (Circular SCAN) – a szkennelést csak egy irányra korlátozza – az utolsó szektor elérése után a fej a diszk ellenkező végére ugrik és a szkennelés újból megkezdődik

 • N-step-SCAN – a leragadás megoldása – a diszk kérelmi sort (queue) N nagyságú részekre (subqueue) osztjuk – egyszerre egy ilyen résznek a feldolgozása történik pásztázással – ha N nagy, akkor ez nem más, mint a SCAN, ha N=1, akkor pedig FIFO

 • FSCAN – a leragadás megoldása – két sor (queue), amíg az egyikből dolgozik, a kérések a másikba gyűlnek

RAID

 • mágneslemezekkel kapcsolatos problémák

  • – CPU lényegesen gyorsabb a diszknél

  • – nagy kapacitású lemezek hibájának magas kockázata

  • – diszkek mérete sohasem elég nagy...

 • RAID = Redundant Array of Inexpensive / Independent Disks

 • RAID koncepciója: nagy kapacitású és teljesítményű drága diszkek helyett kisebb (olcsóbb) diszkeket használva érjük el célunkat, azaz:

  • – a kapacitás, teljesítmény és megbízhatóság növelését

 • a RAID jellemzői:

  • – több diszk funkcionális összekapcsolása úgy, hogy azok egymástól függetlenül és parallel működnek:

   • az operációs rendszer számára egy diszknek látszanak

   • az adatot szétosztjuk a diszkek között, a lemezhibák ellen paritás információ tárolásával védekezzünk

   • a szabvány 5+1 szintet definiál

  • – a különböző megoldások a szükséges tárolóterület overhead-ben, a megoldás teljesítményigényében és a biztonság szintjében térnek el

Lemez gyorsítótár

 • központi memória puffer a diszk szektorainak

 • a diszk néhány szektorának másolatát tartalmazza

 • amikor egy I/O kérelem jelentkezik, először ellenőrzésre kerül, vajon a kívánt szektor benne van-e a gyorsítótárban

 • blokkcsere algoritmusok:

  • – legrégebben használt (Least Recently Used - LRU)

   • az a blokk lesz cserélve, amelyik a legrégebb idő óta a gyorsítótárban van és nem történt rá hivatkozás

   • a gyorsítótár blokkok halmazából épül fel

   • a legutoljára hivatkozott blokk (illetve egy új blokk) a halom tetejére kerül

   • a halom alján levő blokk lesz eltávolítva új blokk behozatalakor

  • – legritkábban használt (Least Frequently Used – LFU):

   • az a blokk lesz cserélve, amelyikre a legkevesebb hivatkozás történt

   • minden blokkhoz egy számláló tartozik, értéke minden hozzáférés alkalmával eggyel nő, a legkisebb számhoz tartozó blokk lesz cserélve

11. fejezet - Állomány-(fájl)-kezelés

Áttekintés: a fájl, mint absztrakt periféria

 • A számítógépek az adatokat különböző fizikai háttértárakon tárolhatják, a számítógép kényelmes használhatósága érdekében az operációs rendszerek egységes logikai szemléletet vezetnek be az adattárolásra és adattárakra: az operációs rendszer elvonatkoztatva a tároló eszköz és a tárolt adat fizikai tulajdonságaitól, egy logikai tároló egységet (adatállomány – fájl – file) használ.

 • A fájlokat az operációs rendszer képezi le a konkrét fizikai tároló berendezésre. A fájlokat tartalmazó fizikai tároló berendezések általában nem törlődnek.

 • Felhasználói szemszögből: a fájl összetartozó adatok egy kollekciója, amelyeket egy másodlagos tárban tárolunk. A fájl a felhasználó számára az adattárolás legkisebb allokációs egysége: felhasználói adatot a háttértáron csak valamilyen fájlban tárolhatunk.

 • Az operációs rendszer támogatást nyújthat a fájl tartalmának kezelésében, a fájl szerkezetének (adatszerkezet) létrehozásában.

Szerkezeti elemek

 • Mező – az adat alapvető egysége – egy értéket tartalmaz – hosszával és típusával jellemezhető

 • Rekord – összetartozó mezők gyűjteménye – egy egységként kezelhető • például: a vállalat egy dolgozójának rekordja

 • Fájl – hasonló rekordok gyűjteménye – önálló egység – egyedi fájlnevek – hozzáférés korlátozható

 • Adatbázis – összetartozó adatok gyűjteménye – az elemek között kapcsolatok léteznek

Alapvető műveletek fájlokkal

 • Retrieve_All, Retrieve_One, Retrieve_Next, Retrieve_Previous, Insert_One, Delete_One, Update_One, Retrieve_Few

Fájlkezelő rendszer

 • a fájlokhoz való hozzáférést biztosítja a felhasználók számára

 • a programozónak nem szükséges fájlkezelő szoftvert fejlesztenie, ez az operációs rendszer egyik szolgáltatása

Célok, elvárások

 • felhasználók (alkalmazások) adattárolási -kezelési igényeinek kielégítése

 • a fájlban levő adat érvényességének garantálása

 • a teljesítmény optimalizálása a rendszer és a felhasználó szemszögéből is

 • I/O támogatás biztosítása különböző tárolóeszközök számára

 • adatvesztés és sérülés lehetőségének minimalizálása ill. kizárása

 • egységes programozói I/O interfész biztosítása

 • I/O támogatás biztosítása többfelhasználós rendszeren

Minimális szükségletek

 • minden felhasználó képes legyen fájlokat létrehozni, törölni, olvasni és megváltoztatni

 • minden felhasználónak felügyelt hozzáférése lehet más felhasználó fájljaihoz

 • minden felhasználó megszabhatja milyen hozzáféréseket biztosít saját fájljaihoz

 • minden felhasználó átszervezheti a fájljait a problémának megfelelően

 • minden felhasználónak tudnia kell adatot mozgatni fájlok között

 • minden felhasználó képes legyen elmenteni és visszaállítani fájljait (sérülés esetén)

 • minden felhasználó képes legyen fájljait szimbolikus nevekkel elérni

Fájlrendszer architektúra

 • Eszközkezelők

  • – legalacsonyabb szint

  • – perifériákkal való közvetlen kommunikáció (eszközfüggő)

  • – I/O műveletek megkezdéséért felelős az adott eszközön

  • – I/O kérelmeket dolgoz fel

 • Fizikai I/O

  • – alacsony (blokk) szintű műveleteket végez

  • – a blokkok elsődleges memóriában való elhelyezésével foglalkozik

 • I/O felügyelő

  • – a fájl I/O elkezdéséért és bejezéséért felelős

  • – a hozzáférés ütemezésével foglalkozik (teljesítményfokozás)

  • – az operációs rendszer része

 • Logikai I/O

  • – lehetővé teszi az alkalmazások és a felhasználó számára a rekordokhoz való hozzáférést

  • – általános célú rekord I/O műveleteket szogáltat

  • – a fájlokat jellemző alapvető adatokat tartja karban

Fájlkezelési funkciók:

 • egy kiválasztott fájl azonosítása és helyének meghatározása

 • könyvtár használata az összes fájlhoz helyüknek és attribútumaiknak leírásához

 • osztott rendszeren a felhasználói hozzáférés vezérlése

 • fájlhozzáférés blokkolása

 • szabad tárhely kezelése

Fájlszervezés és hozzáférés

Fájlhozzáférés követelmények:

 • Gyors hozzáférés – egy egyszerű rekordeléréshez szükséges – kötegelt módban (batch mode) nem szükséges

 • Egyszerű frissítés – egy CD-ROM fájlt nem lehet frissíteni, így ez nem teljesül mindig

 • Gazdaságos tárhelyhasználat – felesleg adatok minimalizálása – redundanciával gyorsabb hozzáférés érhető el

 • Egyszerű fenntartás

 • Megbízhatóság

Fájlszervezés

 • pile

  • – adatgyűjtés érkezési sorrendben (struktúrálatlanul)

  • – a cél: nagy mennyiségű adatot felhalmozni és elmenteni

  • – rekordoknak különböző mezőik lehetnek

  • – nincs szerkezete

  • – a rekordhoz való hozzáférés fárasztó kereséssel jár....

 • szekvenciális

  • – a rekordokat egyetlen sorrendben, a fájl első rekordjától az utolsó felé haladva éri el, mely sorrend megegyezik a rekordok létrehozásának sorrendjével

  • – a rekordok mérete és formátuma azonos,

  • – kulcsmező használata

   • egyértelműen meghatározza a rekordot

   • a rekordok fizikailag egymás után következnek, vagy rekordmutatók használatával egy láncolt lista határozza meg a rekordok sorrendjét.

  • – akkor alkalmazzuk, ha a fájlt használó program a rekordok összességének feldolgozását igényli

 • indexelt szekvenciális

  • – direkt hozzáférési eljárás, amely a kulcs szerinti kereséshez indexeket használ

  • – index: kulcsértékeket és rekordmutatókat tartalmazó táblázat. Az index lehet egyszintű vagy többszintű. Az indexek külön fájlba, ún. indexfájlba kerülnek.

  • – az egyszintű indexben illetve a többszintű index legalsó szintjén a kulcsértékek mellett a rekordmutatókat találjuk, míg a többszintű index felsőbb szintjein a kulcsértékek mellett az alattuk lévő szint táblázataira találunk utalásokat.

  • – új rekordok hozzáadása egy overflow fájlhoz, amit firssítéskor hozzáfűzünk a fő fájlhoz

  • – a teljesítmény növeléséhez többszintű indexeket lehet használni ugyanahhoz a kulcsmezőhöz

  • – olyan adatbázisokhoz is alkalmazzuk, ahol gyakoriak az összetett feltételű keresések

 • indexelt

  • – a különböző kulcsmezőkhöz többszintű indexet használunk

  • – új rekord hozzáadása esetén az összes indexfájlt frissíteni kell

  • – olyan alkalmazásoknál használatos, ahol az információ időzítése kritikus

   • légiközlekedés foglalórendszere

 • direkt hasításos (hash) fájlok

  • – direkt hozzáférési eljárás, melynek során egy kulcs értékéből az ún. hasítófüggvény határozza meg a rekordmutatót. Ha az így kijelölt helyen nincs a keresett rekord, az eljárás szekvenciális kereséssel folytatódik.

  • – kulcsmező szükséges minden rekordhoz

  • – alkalmazás: ha a tárolandó adatmennyiséghez képest legalább 3-4- szeres terület áll rendelkezésre

  • – probléma: kulcsütközés

Könyvtárak (Directory - fájljegyzék megoldások)

 • Tartalom

  • – fájlokkal kapcsolatos információkat tartalmaz (név, kiterjesztés, hely, tulajdonos, ...), ezek az állomány attribútumai

  • – a fájljegyzék maga is egy fájl, melynek tulajdonosa az operációs rendszer is lehet

  • – a fájlnevek és fájlok közötti kapcsolatot biztosítja

 • Könyvtárszerkezet

  • Egyszintű könyvtár / fájljegyzék

   • – bejegyzések listája, minden fájlhoz egy

   • – szekvenciális állomány, ahol a fájlnevek szolgálnak kulcsként

   • – nem nyújt segítséget a fájlok rendezéséhez (csoportosítási problémák)

   • – nem lehet két különböző fájlnak ugyanaz neve! (elnevezési problémák)

  • Kétszintű könyvtár

   • – egy-egy jegyzék minden felhasználónak és egy főkönyvtár (user/master directory)

   • – a főkönyvtár minden felhasználóhoz tartalmaz bejegyzést (hozzáférési jogok)

   • – minden felhasználói jegyzék egy egyszerű listája a felhasználó fájljainak

   • – névadási probléma megoldva, de csoportosítás továbbra sem lehetséges

  • Fa-szerkezetű könyvtár

   • – főkönyvtár, alatta (benne) felhasználói könyvtárak

   • – egy fájljegyzék bizonyos elemei lehetnek újabb fájljegyzékek (alfájljegyzék), így fájljegyzékeknek egy hierarchikus rendszere jön létre

   • – a fájlok a főkönyvtárból kiindulva különböző ágakon haladva találhatók meg

    • ez lesz a fájl elérési útja (path)

   • – több fájlnak is lehet azonos neve, amíg az elérési útjuk eltérő

   • – munkakönyvtár (current directory) váltása cd()

   • – a fájlok a munkakönyvtárhoz képest is hivatkozhatók (relative path)

  • Általános gráf - szerkezetű könyvtár

   • – linkek / aliasnevek használata

   • – függő link

   • – pásztázás

   • – ciklusfigyelés

Fájlmegosztás

Többfelhasználós rendszerben a fájlok megoszthatók a felhasználók között.

Hozzáférési jogok típusai:

 • – nincs

  • a felhasználó még a fájl létezéséről sem tud

  • a felhasználó számára nem engedélyezett azon könyvtár olvasása, mely tartalmazza a fájlt

 • – ismeret

  • a felhasználó csak a fájl létezéséről tud, illetve tudja, hogy ki a fájl tulajdonosa

 • – végrehajtás

  • a felhasználó betöltheti és futtathatja a programot, de nem másolhatja

 • – olvasás

  • a fájl minden célból olvasható, így futtatható és másolható is

 • – hozzáfűzés

  • a fájlhoz adat hozzáfűzhető, de a fájl eredeti tartalma nem törölhető és módosítható

 • – frissítés

  • a fájl módosítható, törölhető, létrehozható, újraírható, stb.

 • – védelem megváltoztatása

  • a felhasználó a hozzáférési jogokat megváltoztathatja

 • – törlés

  • a felhasználó törölheti a fájlt

 • – tulajdonos

  • az összes elöbbi joggal rendelkezik

  • jogokat határozhat meg más felhasználó számára a következő csoportosítással

   • – egy bizonyos felhasználó

   • – felhasználók egy csoportja (user group)

   • – mindenki (publikus fájlok esetén)

Szimultán hozzáférés

 • – a felhasználó lezárhatja a fájlt frissítés megakadályozása céljából

 • – a felhasználó lezárhat egyedi rekordokat frissítés közben

 • – a megosztott hozzáférés problémái: kölcsönös kizárás és holtpont

Másodlagostár-kezelés

 • fájl allokáció: másodlagos tárhely fájloknak való kiosztása

 • szabad tárhely kezelés: nyomonköveti a kiosztásra alkamas tárhelyet

Előfoglalás

 • a fájl létrehozásakor szükség van a lehető legnagyobb várható fájlméretre

 • nehéz elég pontosan megjósolni a potenciális maximális fájlméretet

  • – fájlméret túlbecslése célravezető

Háttértár kiosztási módszerek

 • folytonos kiosztás

  • – minden fájl egymást követő blokkok sorozatát foglalja el

  • – a helyfoglalás katalógusbejegyzése: kezdő blokk és elfoglalt blokkok száma

  • – algoritmusok szükségesek a megfelelő méretű szabad helyek megkeresésére

  • – algoritmusok közös hibája: külső töredezettség veszélye

  • – állományok általában nem bővíthetők

 • láncolt kiosztás

  • – minden állomány blokkok lácolt listája, ezek a lemezen tetszőleges helyen helyezkednek el

  • – minden blokk tartalmaz egy mutatót a lánc következő blokkjára

  • – a fájl allokációs tábla bejegyzése az első és az utolsó blokkra mutat

  • – nincs külső töredezettség, és a fájlok egyszerűen bővíthetők

  • – szekvenciális fájlok esetén biztosít nagy hatékonyságot

 • indexelt kiosztás – mutatókat indexblokkokba tömöríti, az indexblokk i-edik eleme az állomány i-edik blokkjára mutat, a fájlallokációs tábla az indexblokk címét tárolja

Szabad hely nyilvántartása

 • – Bit tábla használata: diszk minden blokkjához egy bitet rendelünk, a bit értéke mutatja az adott blokk foglaltságát

 • – Láncolás: láncolt lista a szabad blokkokról

 • – Indexelés: indextábla a szabad blokkokról

 • – Szabad blokkok listája : külön területen, a diszken tárolva

A Unix és a Windows 2000 fájlkezelése

Unix fájlkezelés: "a Unixban minden fájl!"

 • fájltípusok

  • – hagyományos: tartalommal a felhasználók illetve programok töltik fel

  • – könyvtár: fájlnevekből álló listát tartalmaz illetve inode-okra (I-bög) történő hivatkozásokat (mutatókat)

  • – speciális: perifériák eléréséhez használatos

  • – névvel rendelkezőt pipe-ok (csőhálózat)

 • az inode tartalmazza:

  • − a fájl tulajdonosátnak azonosítóját, a fájl típusát, hozzáférési jogokat, utolsó hozzáférés illetve módosítás idejét, fájlra mutató linkek számát, fájlméretet, a fájl által elfoglalt lemezblokkok táblázatát (többszintű indexeit)

Windows 2000 fájlkezelés

 • NTFS fájlrendszer tulajdonságai

  • – rendszerösszeomlás esetén visszaállítható

  • – nagyfokú biztonság

  • – nagy lemezek, nagy fájlok támogatása

  • – többszörös adatfolyam definiálása egy fájlhoz

  • – általános indexelés: minden fájlhoz több jellemzőt is rendel

12. fejezet - Operációs rendszerek védelmi kérdései

Biztonsági elvárások

 • „Bizalmasság” (confidentiality)

  • – a számítógépen tárolt információt csak az arra jogosultak tudják olvasni

 • Integritás (integrity) épség

  • – eszközök / adatok módosítását csak az arra jogosultak végezhetik (írás, olvasás, törlés...)

 • Elérhetőség (availibility)

  • – az eszközök legyenek elérhetőek az arra jogosultak számára

 • Azonosítás (authentication)

  • – a rendszer képes legyen megerősíteni / ellenőrizni a felhasználó azonosságát

Biztonsági veszélyforrások

 • Megszakítás (Interruption)

  • – egy rendszereszköz elérhetetlenné vagy használhatatlanná válik

  • – támadás az elérhetőség ellen – hardverrombolás – kommunikációs vonal elvágása

  • – a fájlkezelő rendszer megbénítása

 • Lehallgatás (Interception)

  • – illetéktelen csoportok hozzáférést szereznek egy eszközhöz

  • – támadás a bizalmasság ellen

  • – „kábelcsapolás” a hálozatban adatlopási céllal

  • – tiltott fájl és programmásolás

 • Módosítás (Modification)

  • – illetéktelenek hozzáférést szereznek és befolyásolják is a rendszert

  • – támadás az integritás ellen

  • – pl.: érték megváltoztatása egy adatállományban

  • – egy programkód megváltoztatása

  • – hálózaton átvitt üzenet tartalmának módosítása

 • Gyártás (Fabrication)

  • – illetéktelenek hamis objektumokat helyeznek a rendszerbe

  • – támadás az azonosítás ellen

  • – hamis üzenetek küldése hálózaton

  • – rekordok hozzáadása fájlhoz

Rendszereszközök fenyegetései

 • Hardver

  • – véletlen és szándékos károk elszenvedésének veszélye

 • Szoftver

  • – törlés, változtatás veszélye

  • – biztonsági mentések fentarthatják a nagyfokú elérhetőséget

 • Adat

  • – fájlok megváltoztatásának veszéle

  • – diszkrécióval, elérhetőséggel és integritással kapcsolatos biztonsági kérdések

  • – adatbázisok statisztikai analízise egyéni információk meghatározását teszi lehetővé: titkosság sérülésének veszélye

 • Kommunikációs vonalak és hálózatok – passzív támadások

  • – üzenet tartalmának kikerülése (telefonbeszélgetés, elektronikus levelezés, fájlátvitel)

  • – forgalom elemzés

   • küldő és fogadó azonosítása, üzenetek hossza és küldésének gyakorisága: a kommunikáció természetére vonatkozó információk...

 • Kommunikációs vonalak és hálózatok – aktív támadások

  • – színlelés (Masquerade): egy személy más személynek adja ki magát

  • – ismétlés: egy adategység (üzenet) elfogása és későbbi újraküldése

  • – üzenetek módosítása: egy szabályszerű üzenet részének megváltoztatása, késleltetése vagy újrarendelése

  • – szolgáltatás megtagadása: a kommunikációs eszközök kezelésének és használatának akadályozása

   • a hálózat megbénítása vagy túlterhelése üzenetekkel

Védelem

 • – Nincs védelem

  • megfelelő, ha érzékeny eljárások különböző időkben futnak

 • – Izoláció

  • minden processzus más processzustól elkülönítve működik (nincs megosztás és kommunikáció)

 • – Megosztás teljes hozzáféréssel vagy semmilyen hozzáféréssel

  • egy objektum tulajdonosa meghatározza, hogy az publikus vagy privát

 • – Megosztás a hozzáférés korlátozásával

  • az operációs rendszer ellenőrzi minden hozzáférésnél a jogosultságokat

  • operációs rendszer, mint őr

 • – Megosztás dinamikus lehetőségek szerint

  • objektumok megosztási jogainak dinamikus létrehozása

 • – Objektum limitált használata

  • nem csak a hozzáférés korlátozása, de a végrehajtható műveletek korlátozása is

  • példa: egy felhasználó statisztikai kivonatokat nyerhet egy adatbázisból, de nem tudja az egyes adatértékeket meghatározni; vagy dokumentumhoz való hozzáférés engedélyezése, de nyomtatásának tiltása

Hozzáférés vezérlése (Access control)

Felhasználó-orientált:

– bejelentkezés

 • szükséges hozzá egy felhasználóazonosító (User ID) és egy jelszó

 • a rendszer csak akkor engedi be a felhasználót, ha az ID ismert és a hozzátartozó jelszó helyes

 • a felhasználók szándékosan vagy véletlenül felfedhetik a jelszavukat

 • a heckerek a jelszavak megtalálásának szakértői.....

 • az ID/jelszó fájl könnyen megszerezhető

Adat-orientált:

 • – minden felhasználóhoz egy felhasználói profil tartozik, mely meghatározza a megengedett műveleteket és fájlhozzáféréseket

 • – az operációs rendszer kikényszeríti ezen szabályok betartását

 • – az adatbázis kezelő rendszer vezérli a rekordok hozzáférését (hozzáférési mátrix – access matrix)

Adatorientált hozzáférésvezérlés

 • Hozzáférési mátrix:

  • Alany – felhasználók illetve alkalmazások

  • Objektum – fájlok, programok, memóriaszegmensek

  • Hozáférési jogok – olvasás, írás, futtatás

 • Hozzáférést vezérlő lista:

  • – oszlopokból álló mátrix

  • – minden objektumhoz megadja a felhasználókat illetve, hogy az egyes felhasználóknak milyen hozzáférési jogaik vannak

Betolakodók (Hacker)

 • a behatoló célja, hogy hozzáférést nyerjen a rendszerhez illetve, hogy kiszélesítse jogait egy rendszeren

 • egy behatoló által megszerezni kívánt védett információ: a jelszó

 • jelszómegszerzési taktikák:

  • – a szabvány, számítógéppel szállított jelszavak kipróbálása

  • – az összes rövid jelszó kipróbálása (igen időigényes...)

  • – a szótár szavainak kipróbálása illetve a legvalószínűbb jelszavak tesztelése

  • – információk gyűjtése a felhasználóról és ezeket használni jelszóként

  • – telefonszámok, szobaszámok, személyi szám, születési idő, rendszámtábla, stb...

  • – Trójai faló használata a rendszer korlátozásainak megkerülésére

  • – a távoli felhasználó és gazdarendszer közötti vonal megcsapolása

Jelszóvédelem

 • Jelszó: igazolhatja a felhasználó személyazonosságát (autentikáció), s ezzel együtt meghatározhatja, hogy a felhasználó fel van-e hatalamazva a rendszer eléréséhez, illetve hogy a felhasználó milyen jogosultságokkal rendelkezik

 • Számítógép által generált jelszavak

  • – a felhasználók által nehezen megjegyezhetők (ezért aztán leírják....)

  • – a felhasználók nem nagyon szeretik....

 • Reaktív jelszóellenőrzési stratégia

  • – a rendszer időközönként egy saját jelszófeltörőt futtat, hogy megtalálja a könnyen kitalálható jelszavakat

  • – a rendszer törli azokat a jelszavakat melyeket kitalált és értesíti a felhasználókat

  • – ennek természetesen erőforrás ára van

  • – a hacker ezt a saját gépén tudja használni jelszófájl másolatán .....

 • Proaktív jelszóellenőrző

  • – a rendszer a jelszóváasztáskor ellenőrzi, hogy a jelszó megengedhető-e

  • – a rendszer útmutatásával a felhasználó egy nehezen kitalálható, de könnyen megjegyezhető jelszót találhat magának

Behatolás észlelése

 • feltételezzük, hogy egy behatoló viselkedése különbözik egy legitim felhasználóétól

 • statisztikus anomáliák észlelése

  • – legitim felhasználók viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése

  • – statisztikai tesztekkel észlelhetjük, ha a viselkedés nem „normális”

 • szabály-alapú észlelés

  • – szabályok felállítása a korábbi használat jellemzőitől való eltérés észlelésére

  • – szakértő rendszer keresi a gyanús viselkedést

 • felülvizsgálati jelentések

  • – natív felülvizsgálati feljegyzések

   • minden operációs rendszer tartalmaz könyvelő, jelentéskészítő szoftvereket, melyek információt gyűjtenek és jegyeznek a felhasználói aktivitásról

  • – detektáló-specifikus felülvizsgálati feljegyzések

   • behatolás detektáló rendszer számára szükséges információ gyűjtése

Rosszindulatú programok

 • Gazdaprogramra van szükségük

  • – programtöredékek, mely felhasználó programok, rendszerprogramok nélkül nem létezhetnek

 • Függetlenek

  • – csak önmagukat tartalmazó programok, melyeket az operációs rendszer ütemez és futtat

 • Csapóajtó (Trapdoor):

  • – egy program belépési pontja, mely megengedi a csapóajtó ismerőjének, hogy hozzáférést nyerjen

  • – programozók használják debughoz és teszteléshez

   • elkerülik az általában szükséges beállításokat és hitelesítéseket

    • programok aktíválásának módszere, ha valami probléma van a hitelesítéssel

 • Logikai bomba:

  • – kód beágyazása egy szabályszerű programba, ami „robban”, ha bizonyos feltételek teljesülnek:

   • – bizonyos fájlok jelenléte vagy hiánya

   • – a hét egy meghatározott napja, stb.

 • Trójai falovak:

  • – rejtett kódot tartalmazó hasznos programok, melyek hívásuk esetén káros függvényeket hajhatnak végre

  • – olyankor használják, ha egy felhasználó számára nem megengedett bizonyos feladatok direkt végrehajtása (fájl engedélyekkel való játszadozás....)

 • Vírusok:

  • – programok, melyek „megfertőznek” más programokat úgy, hogy módosítják

   • a módosításba beletartozik a vírusprogram másolása is

   • egy fertőzött program továbbfertőzhet más programokat

 • Férgek:

  • – terjedéshez a hálózati kapcsolatokat használják

  • – elektronikus levelezőrendszer

   • egy féreg saját maga egy másoltát küldi el levélben egy másik rendszernek

  • – távoli végrehajtási képesség

   • a féreg magának egy másolatát el tudja indítani egy távoli gépen

  • – távoli bejelentkezési képesség • féreg azon képessége, hogy bejelentkezik egy távoli rendszerbe és ott különböző utasításokat használva lemásolja magát rendszerről rendszerre

 • Zombik:

  • – programok, melyek átveszik az irányítást egy internetre kötött gép felett

Vírusok típusai

 • Parazita

  • – hozzácsatolja magát végrehajtható fájlokhoz és sokszorozódik

  • – amikor egy fertőzött program végrehajtódik, más fertőzhető programot keres

 • Memóriarezidens vírusok

  • – egy memóriarezindens rendszerprogram részeként megtelepedik a főmemóriában

  • – ha egyszer a memóriába kerül, minden végrehajtásra kerülő programot megfertőz

 • Boot szektor vírusok

  • – a boot rekordot fertőzi meg

  • – akkor terjed, ha a rendszer a fertőzött diszkről indul

 • Stealth

  • – úgy készítik, hogy az antivírus programok elől hatékonyan el tudjon rejtőzni

 • Polimorf vírusok

  • – minden fertőzéskor mutálódik, így hagyományos észlelésük lehetetlen

  • – a mutációs motor egy kulcsot generál, mellyel titkosítja a vírus többi részét

Windows 2000 biztonság

 • Hozzáférés vezérlési séma

  • – név/jelszó

  • – minden objektumhoz a felhasználó jogait megadó hozzáférés-jelölés van rendelve

 • Hozzáférés jelölése:

  • – Biztonsági azonosító

   • minden felhasználót egyértelműen azonosít a hálózat minden gépén

  • – Csoport azonosítók

   • azon csoportok listája, melyhez a felhasználó is hozzátartozik

  • – Privilégiumok

   • azon biztonsági szempontpól kockázatos rendszerszolgáltatások listája, melyet ez a felhasználó meghívhat

  • – Alapértelmezett tulajdonos

   • ha a processzus egy objektumot létrehoz ez írja le, hogy ki lesz a tulajdonos

  • – Alapértelmezett hozzáférést vezérlő lista

   • kezdeti lista azon objektumhoz, melyet a felhasználó hozott létre

Biztonsági leíró (Security Descriptor):

 • Flags

  • – egy biztonsági leíró típusát és tartalmát definiálja

 • Tulajdonos

  • – az objektum tulajdonosa bármilyen általános műveletet végrehajthat a biztonsági leírón

 • Rendszerhozzáférést vezérlő lista (System Access Control List - SACL)

  • – azt is meghatározza, hogy egy adott objektumhoz milyen műveletek esetén kell ellenőrző üzeneteket generálni

 • Tetszőleges hozzáférést vezérlő lista (DACL)

  • – meghatározza melyik felhasználó és csoport férhet hozzá egy bizonyos objektumhoz és milyen műveletet hajthatnak rajta (vele) végre

13. fejezet - Ajánlott irodalom

 • Silberschatz, Abraham, Operating system concepts, [Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin ],4th ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1994, xvi, 780 p., ISBN 0 201 59292 4

 • Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull, Operációs rendszerek; [ford. Dévényi Károly, Gombás Éva stb.] Budapest : Panem ; Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 1999, 980 p., ISBN 963 545 189 X

 • Kóczy A., Kondorosi K., (szerk), Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2000., ISBN 963 545250 0

 • Nutt, Gary J., Operating systems : a modern perspective / Gary J. Nutt. - 1. print. Reading, Mass. [u.a.] : Addison-Wesley, 1997. - XXII, 630 S. , ISBN 0-8053-1295-1

 • Stallings, William: Operating systems: internals and design principles, 4th ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, cop. 2001, xviii, 779 p., ISBN: 0130329866

 • Bacon, J., Harris, T., Operating systems, concurrent and distributed software design, Addison Wesley (Pearson), Harlow, 2003., ISBN 0-321-11789-1

 • Frisch, Aeleen, Windows NT rendszeradminisztráció, ford. Mogyorósi István , [Budapest] : Kossuth ; [cop.] 1999, 459 p., ISBN 963 09 4094 9

 • Petersen, Richard, Linux : referenciakönyv : könnyen is lehet , [ford. Szilágyi Erzsébet, Vankó György, Varga Imre] ; [a 21. fejezet szerzõi Mayer Gyula, Sudár Csaba és Wettl Imre] Budapest : Panem ; Maidenhead : McGraw-Hill, 1998, ISBN 963-545-177-6

 • M. Beck et al., LINUX KERNEL PROGRAMMING, 3rd ed., Addison Wesley (Peason), London, 2002., ISBN 0 201 71975 4.

 • B. W. Kernighan, Rob Pike, A UNIX operációs rendszer, [ford. Turi Gabriella, Kovács Tibor] ; [a verseket ford. Tandori Dezsõ], 3. kiad. - Budapest , Mûszaki Könyvkiadó, 1994, 362 p., ISBN 963 16 0498 5